2018-04-26

Här hittar du sammanträdeshandlingar till utbildningsnämndens sammanträde. Av sekretesskäl publiceras inte vissa handlingar, kontakta nämndsekreteraren för att begära ut dessa.

1. Protokollets justering

2. Fastsällande av dagordning

3. Utbildningsdirektören informerar

4. Aktualitetsförklaring av framtid Södertälje - Översiktsplan 2013-2030, muntlig information

5. Plan för systematiskt kvalitetsarbete, uppföljning av åtgärder och effekter inom prioriterade utvecklings- och förbättringsområden, muntlig information

6. Uppföljning av enheter, bedömning av resultat-kvalitet-ekonomi, muntlig information

7. Åtgärdsplan för att förebygga avvikelser inom elevhälsans medicinska insatser

8. Yttrande över remiss från hållbarhetsutskottet "Förslag till livsmedels- och måltidspolicy"

9. Yttrande över remiss från samhällsbyggnadskontoret, förslag till odlingsstrategi för Södertälje kommun 2018-2030

10. Svar på remiss från kommunstyrelsen "Förslag till utbyggnadsstrategi"

11. Återremiss gällande motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp "Mer idrott i skolan för goda resultat på flera plan"

12. Yttrande över remiss från Skolinspektionen avseende Thoréngruppen ABs ansökan om godkännande som huvudman för nyetablering av en fristående gymnasieskola i Södertälje (dnr 32-2018:935)

13. Yttrande över remiss från Skolinspektionen avseende Thoréngruppen ABs ansökan om godkännande som huvudman för nyetablering av en fristående gymnasieskola i Huddinge (dnr 32.2018:907)

14. Yttrande över remiss från Skolinspektionen avseende ansökan om godkännande som huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning vid den fristående gymnasieskolan Vackstanäsgymnasiet (dnr 37-2018:929)

15. Yttrande över remiss från Skolinspektionen avseende Aprendere Skolor ABs ansökan om godkännande som huvudman för utökning av befintlig fristående gymnasieskola Min skola Norsborg i Botkyrka kommun (dnr 2018:678)

16. Yttrande över remiss från Skolinspektionen avseende ansökan om godkännande som huvudman för en särskild variant av gymnasieutbildning vid den fristående gymnasieskolan Örjanskolans gymnasium (dnr 37-2018:1058)

17. Yttrande över remiss från Skolinspektionen avseende ansökan om godkännande som huvudman för en särskild variant av gymnasieutbildning vid den fristående gymnasieskolan Örjanskolans gymnasium (dnr 37-2018:1033)

18. Ärendebalans

19. Delegeringsbeslut

20. Meddelanden

21. Övriga frågor