2018-06-14

Här hittar du sammanträdeshandlingar till utbildningsnämndens sammanträde. Av sekretesskäl publiceras inte vissa handlingar, kontakta nämndsekreteraren för att begära ut dessa.

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Utbildningsdirektören informerar

4. Resultatredovisning grundskolan betyg åk 9, muntlig information

5. Förstudie kvarteret Braxen 2 (f d Mariekällskolan)

6. Skolplikt och skolfrånvaro, vårterminen 2018

7. Yttrande på betänkandet "Forska tillsammans - samverkan för lärande och förbättring", SOU 2018:19

8. Ärendebalans

9. Delegeringsbeslut

10. Meddelanden

11. Övriga frågor