2018-11-08

Här hittar du sammanträdeshandlingar till utbildningsnämndens sammanträde. Av sekretesskäl publiceras inte vissa handlingar, kontakta nämndsekreteraren för att begära ut dessa.

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Utbildningsdirektören informerar

4. Uppföljning av enheter, bedömning av resultat-kvalitet-ekonomi, muntlig information

5. Gymnasietema, muntlig information

6. Samverkan med näringslivet, muntlig information

7. Beslut om att utse skolchef för huvudmannen Södertälje kommun

8. Lokalförsörjningsbehov - skola förskola 2019-2023

9. Plan för systematiskt kvalitetsarbete 2018/2019

10. Regler för ansökan om placering i Södertälje kommuns grundskolor

11. Verksamhets- och kvalitetsrapport Elevhälsans medicinska insats 2017/2018 samt verksamhetsplan 2018/2019

12. Tidplan för utbildningsnämnden 2019

13. Resultat av internkontroll 2018

14. Svar på Storstockholms, KSL kommunerna i Stockholms län, förslag till uppräkning av programpriser och strukturtillägg 2019 inom gymnasieskolan

15. Ärendebalans

16. Delegeringsbeslut

17. Meddelanden

18. Övriga frågor