2017-08-31

Här hittar du sammanträdeshandlingar inför omsorgsnämndens sammanträde 2017-06-01. Vissa ärenden innehåller inget beslutsunderlag och går därför inte att öppna. Ärenden som innehåller beslutsunderlag som omfattas av sekretess publiceras inte heller här. Dessa ärenden kan efter prövning lämnas ut till dig om du begär så av nämndsekreteraren

1.  Upprop

2.  Protokollets justering

3.  Fastställande av dagordning

Informationsärenden

4. Kontoret informerar

5. Nämnden informerar

Beslutsärenden

6. Riktlinjer för avvikelser och lex Maria

7. Förvaltningens förslag till mål & budget 2018 - 2020

8. Miljö- och klimatprogram för Södertälje kommun 2017 - 2020

9. Årsredovisning Samordningsförbundet

10. Uppföljning av hemtjänst 2017

11. Rapportering av ej verkställda beslut 2017, 2:a kvartalet

12. Handlingsplan för en giftfri vardag 2017-2020

13. Ärendebalans

14. Meddelanden/anmälningsärenden

15. Delegeringsbeslut

16. Övriga frågor