2017-11-02

Här hittar du sammanträdeshandlingar inför omsorgsnämndens sammanträde 2017-11-02. Vissa ärenden innehåller inget beslutsunderlag och går därför inte att öppna. Ärenden som innehåller beslutsunderlag som omfattas av sekretess publiceras inte heller här. Dessa ärenden kan efter prövning lämnas ut till dig om du begär så av nämndsekreteraren

1.     Upprop

2.     Protokollets justering

3.     Fastställande av dagordning

Informationsärenden

4.     Genomgång av de förtroendevaldas läsplattor

5.     Ekonomisk uppföljning

6.     Information om rutin för samverkan med KHR

7.     Ordföranden informerar

8.     Kontoret informerar

Beslutsärenden

9.   Rapportering av ej verkställda beslut

10. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län om utveckling av samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

11. Dokumenthanteringsplan för Omsorgsnämnden

12. Datum för nämndsammanträden 2018

13. Revisionsrapport nr 1/2017 – Granskning av kommunens arbete med barnkonventionen

14. Ärendebalans

15. Anmälningsärenden

16. Delegeringsbeslut

17. Övriga frågor