2018-02-01

Här hittar du sammanträdeshandlingar inför omsorgsnämndens sammanträde 2018-01-02. Vissa ärenden innehåller inget beslutsunderlag och går därför inte att öppna. Ärenden som innehåller beslutsunderlag som omfattas av sekretess publiceras inte heller här. Dessa ärenden kan efter prövning lämnas ut till dig om du begär så av nämndsekreteraren

1.     Upprop

2.     Protokollets justering

3.     Fastställande av dagordning

Informationsärenden

4.     Info tidplan upphandling hemtjänsten samt kravspecifikation

5.     Resultat brukarundersökning 2017

6.     Ordföranden informerar

7.     Kontoret informerar

Beslutsärenden

8. Utbildningskrav för personalen inom omsorgsnämndens verksamheter

9. Genomlysning av ersättningsmodell (Rapport PWC)

10.Uppföljningsplan för verksamhet inom omsorgsnämnden 2018-2020

11. Omsorgsnämndens verksamhetsplan med budget 2018

12. Ärendebalans

13. Anmälningsärenden

14. Delegeringsbeslut

15. Övriga frågor