2018-04-05

Här hittar du sammanträdeshandlingar inför omsorgsnämndens sammanträde 2018-04-05. Vissa ärenden innehåller inget beslutsunderlag och går därför inte att öppna. Ärenden som innehåller beslutsunderlag som omfattas av sekretess publiceras inte heller här. Dessa ärenden kan efter prövning lämnas ut till dig om du begär så av nämndsekreteraren.

1.     Upprop

2.     Protokollets justering

3.     Fastställande av dagordning

Informationsärenden

4.     Ekonomisk information

5.     Ordföranden informerar

6.     Kontoret informerar

Beslutärenden

7.     Justering av habiliteringsersättning

8. Yttrande över utbyggnadsstrategi – Prioriterad förtätning och vägledning för bostadsbyggande till 2036

9.   Patientsäkerhetsberättelse för hälso- och sjukvården

10. Kvalitetsrapport, Delrapport avvikelser, synpunkter, lex Sarah

11. Uppföljning av LSS-boende 2017

12. Återanmälan av beslut om fastställande av förfrågningsunderlag för upphandling av utförande av hemtjänst i Södertälje kommun

13. Ärendebalans

14. Anmälningsärenden

15. Delegeringsbeslut

16. Övriga frågor