2018-05-31

1.     Upprop

2.     Protokollets justering

3.     Fastställande av dagordning

Informationsärenden

4.     Nämnden informerar

5.     Kontoret informerar

6.     Organisation av den kommunala hälso-och sjukvårdsverksamheten

7.     Upphandling LSS boende (ärendet behandlas i slutet av sammanträdet med hänvisning till sekretess)

Beslutsärenden

8.     Aktualitetsförklaring av Framtid Södertälje - Översiktsplan 2013-2030

9.     Förslag till livsmedels- och måltidspolicy

10. Förslag till odlingsstrategi 2018-2030

11. Delårsbokslut

12. Ej verkställda beslut kvartal ett 2018

13. Anmälningsärenden

14. Delegeringsbeslut

15. Övriga frågor