2018-06-14

Här hittar du sammanträdeshandlingar inför omsorgsnämndens sammanträde 2018-06-14. Vissa ärenden innehåller inget beslutsunderlag och går därför inte att öppna. Ärenden som innehåller beslutsunderlag som omfattas av sekretess publiceras inte heller här. Dessa ärenden kan efter prövning lämnas ut till dig om du begär så av nämndsekreteraren.

 

1.     Upprop

2.     Protokollets justering

3.     Fastställande av dagordning

Informationsärenden

4.     Nämnden informerar

5.     Kontoret informerar

6.     2018 Granskning av kommunens anlitande av externa konsulter

7.     Upphandling av LSS-boende (ärendet omfattas av sekretess och kommer därför behandlas sist på dagordningen)

Beslutsärenden

8.     Revidering av delegationsordning

9.     Anmälningsärenden

10. Delegeringsbeslut

11. Övriga frågor