2018-12-06

Här hittar du sammanträdeshandlingar inför omsorgsnämndens sammanträde 2018-12-06. Vissa ärenden innehåller inget beslutsunderlag och går därför inte att öppna. Ärenden som innehåller beslutsunderlag som omfattas av sekretess publiceras inte heller här. Dessa ärenden kan efter prövning lämnas ut till dig om du begär så av nämndsekreteraren.

1.   Upprop

2.   Protokollets justering

3.   Fastställande av dagordning

Informationsärenden

4.  Nämnden informerar

5.  Kontoret informerar

6.  Information om verksamhetsplanering och budget 2019

7.  Ekonomisk rapport

Beslutsärenden

8.  Rapportering av ej verkställda beslut och avbrott enligt SoL och LSS kvartal tre 2018

9.  Boendeplan inom omsorgen 2019-2021

10. Revidering av riktlinjer för insatser enligt socialtjänstlagen till personer med funktionsnedsättning upp till 65 år

11. Riktlinje för hälso- och sjukvårdsdokumentation och informationsöverföring

12. Beslut om extra nämndsammanträde 2019-01-02

13. Anmälningsärenden

14. Delegeringsbeslut

15. Övriga frågor