2017-09-26

Här hittar du handlingar till miljönämndens sammanträde. Med anledning av sekretess publiceras inte alla handlingar.

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Förslag till inrättande av naturreservat inom fastigheten Överjärna-Tuna 1:2, Tunaskogen

4. Förslag om att bilda ett naturreservat av Järnas tätortsnära skog

5. Delårsbokslut för miljönämndens verksamhet per den 31 augusti 2017

6. Uppföljning av miljönämndens verksamhet januari-augusti 2017

7. Taxa 2018 för miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken

8. Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen

9. Taxa 2018 för tillsyn enligt lagen om internationella hot mot människors hälsa

10. Taxa 2018 för livsmedelskontroll

11. taxa 2018 för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprkursorer

12. Yttrande över remiss från hållbarhetsutskottet "Förslag på handlingsplan för giftfri vardag 2017-2020"

13. Regionala programmet för efterbehandling av förorenade områden - begäran om redovisning

14. Remiss angående granskning av detaljplan för del av kv Löjan med flera inom Mariekälla i Södertälje

15. Remiss angående utställning av plan för Hall 4:3 och Tysslinge m fl (Båtvarv) inom Hall i Södertälje

16. Remiss - Tillsyn över behov av allmänna vattentjänster i Söräng, Mörkö, Södertälje kommun

17. Övriga frågor

18. Ordföranden informerar

19. Kontorschefen informerar

20. Ärendebalans

21. Delegeringsbeslut

22. Meddelanden