2018-02-20

Här hittar du handlingar till miljönämndens sammanträde. Med anledning av sekretess publiceras inte alla handlingar.

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Årsrapport per den 31 december 2017 för miljönämnden

4. Uppföljning av miljönämndens verksamhet januari-december 2017

5. Kontrollplan för livsmedelskontrollen 2018-2020

6. Tillsynsplan och tillsynsprogram enligt miljöbalken 2018

7. Revisionsrapport nr 8/2017 Granskning av dokumenthantering - svar till revisorerna

8. Övriga frågor

9. Ordföranden informerar

10. Kontorschefen informerar

11. Ärendebalans

12. Delegeringsbeslut

13. Meddelanden