2018-10-02

Här hittar du handlingar till miljönämndens sammanträde. Med anledning av sekretess publiceras inte alla handlingar.

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Regler för uttag av vatten från insjöar, muntlig information

4. Projektering av våtmarker vid Måsnaren, Lanaren och Skillebyån, muntlig information

5. Remiss angående samråd om detaljplan för del av Östertälje1:15 (Tallbacken) inom Östertälje i Södertälje

6. Delårsrapport miljönämnden per 31 augusti 2018

7. Uppföljning av miljönämndens verksamhet januari-augusti 2018

8. Tidplan för miljönämnden 2019

9. Remiss - Styrdokument för systematiskt demokratiarbete

10. Svar på remiss från Miljö- och energidepartementet "Vägar till hållbara vattentjänster" (SOU 2018:34)

11. Övriga frågor

12. Ordföranden informerar

13. Kontorschefen informerar

14. Ärendebalans

15. Delegeringsbeslut

16. Meddelanden