Antagna strategier för hållbar utveckling

Nu har grönstrategin, arkitekturstrategin och livsmedelförsörjningsstrategin antagits i Kommunfullmäktige. De tre strategierna handlar om hur vi utvecklar samhället på ett långsiktigt hållbart sätt och är kopplade till Agenda 2030, de globala målen för hållbar utveckling, samt de kommunala målen, Mål och budget 2022-2024.

Något som strategierna också har gemensamt är att de visa på hur kommunen ska bli mer motståndskraftiga mot klimatförändring, hur vi försörjer samhället över tid och hur vi nyttjar vår mark på bästa sätt för en god livsmiljö.

De utgör också underlag till kommande översiktsplan som kommunen arbetar med just nu.

 

Grönstrategin

Grönstrategin beskriver översiktligt hur kommunen ska värna och stärka förutsättningarna för biologisk mångfald, sociala värden och naturbaserade lösningar i grönstrukturen. I Grönstrategin presenteras målområden för biologisk mångfald, sociala värden och klimatanpassning i grönstrukturen. Även förslag på åtgärder presenterades för varje mål.

Här kan du läsa mer om grönstrategin.

Här kan du läsa handlingar samt den antagna strategin i sin helhet.

 

Arkitekturstrategin

Arkitekturstrategin ska vara vägledande i arbetet med att bygga stad men också sprida kunskap om vad god arkitektur är. Arkitekturstrategin syftar till att höja kunskapen kring arkitektur och gestaltning och hur en medveten formgivning påverkar den långsiktiga hållbarheten, ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Den ger ett ramverk för arkitektur, gestaltning och hållbart byggande inom Södertälje kommuns geografiska område.

Här kan du läsa mer om arkitekturstrategin.

Här kan du läsa handlingar samt den antagna strategin i sin helhet.

 

Livsmedelförsörjningsstrategin

Livsmedelsförsörjningsstrategin ska säkerställa förutsättningar för lokal hållbar livsmedelsproduktion och förberedelse för framtida förändrat klimat och ökad befolkning. Strategin är kopplad till odlingsstrategin och utbyggnadsstrategin och har två perspektiv: Hållbarhet i normalläge och beredskap för krisläge.

Här kan du läsa handlingar samt den antagna strategin i sin helhet.