Nu har detaljplanen för Mariekälla 1:26 m.fl. antagits i Kommunfullmäktige

Nu har detaljplanen för Mariekälla 1:26 m.fl. antagits i Kommunfullmäktige

Nu har Kommunfullmäktige fattat beslut om att anta detaljplanen för Mariekälla 1:26 m.fl., som föreslår hotell med restaurang på Torekällberget.

Detaljplanen för Mariekälla 1:26 var under våren 2022 ute på granskning. Detaljplanen föreslår värdshus med hotell på Torekällberget, på den plats där det tidigare värdshuset stod innan det brann ner 2016. Det är fastighetsägaren Qetar/TKB Development som planerar att bygga hotellet.

Detaljplanen har reviderats efter granskning och under måndagskvällen 20 juni antogs den i Kommunfullmäktige.

Vad innebär antagande?

Antagandet är det sista steget innan detaljplanen vinner laga kraft. Kommunfullmäktige godkänner planförslaget och att man kan starta genomförandeskedet när planen vunnit laga kraft.

Vad händer nu?

Först ska protokollet från Kommunfullmäktige justeras. Därefter annonseras Kommunfullmäktiges beslut på kommunens anslagstavla. Då har den som yttrat sig i samråd eller granskning rätt att skriftligen överklaga antagandebeslutet under tre veckor. Exploatören kan under tiden ansöka om bygglov men får inte startbesked tills planen vinner laga kraft.

Läs mer

Läs handlingarna till Kommunfullmäktige här.

Här kan du ta del av samtliga handlingar. Antagandehandlingar kommer vara tillgängliga på hemsidan när protokollet från Kommunfullmäktige justerats. 

På denna sida kan du läsa en sammanfattning av förslaget.

Läs mer om planprocessen här.