250 nya bostäder föreslås i Viksängen

I Viksängen i Östertälje planeras nu för 250 bostäder i flerbostadshus i varierande bostadshöjd.

Viksängen som område ska utvecklas, och det nya planförslaget för fastigheten Floretten 1 och del av Östertälje 61:2 ska möjliggöra byggnation av 250 nya bostäder. Idag består området mestadels av verksamheter, och i närheten finns villor och flerbostadshus. De nya bostäderna ska ge området en större variation av både upplåtelseformer och bostadstyper.

Planerna är flerbostadshus i varierande höjd, där det högsta kan bli upp till 17 våningar högt. De nya bostäderna ligger intill kanalstråket och järnvägen, med gångavstånd till Östertälje station. Det ska bli en trygg bostadsmiljö omgiven av skog.

Den nya bebyggelsen i Floretten föreslås bestå av två L-formade huskroppar, en lägre östlig del och en högre västlig del som skjuter upp över åsen och blir synlig från långt avstånd. Den höga volymen närmast järnvägen kommer att skapa ett nytt landmärke för staden.

Visionsskiss, sedd från Viksängsvägen. Illustration: Strategisk Arkitektur.

Södertälje växer

Södertälje växer och vi blir allt fler. Kommunen har som långsiktigt mål att Östertälje ska vävas ihop bättre med stadskärnan och bli en tydligare del av staden. I det program som tagits fram för Östertälje finns förslag på olika åtgärder för hur detta kan ske. För att möjliggöra en mer sammanhängande stad är bland annat utveckling av Viksängen, strandpromenaden utmed kanalen och utveckling längs Grödingevägen viktig. Stadsutveckling i området ska leda till att fler människor rör sig i området, bland annat genom att öka antalet målpunkter och mötesplatser.

Vad händer nu?

Samråd pågick sommaren 2021. Nu revideras förslaget utifrån synpunkter som inkommit och kompletterande utredningar genomförs. Granskning beräknas ske tidigast första kvartalet 2024. Under granskningsskedet finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. 

Läs mer

Läs mer om detaljplanen och samrådshandlingar här.

Området sett från nordväst. Illustration: Strategisk Arkitektur.