Detaljplan för Floretten 1  och del av Östertälje 61:2

Ett nytt bostadsområde planeras i Viksängen. Platsen är idag industrimark och naturområde.

Detaljplanens syfte

Detaljplanen syftar till att omvandla fastigheten Floretten 1 och en del av Östertälje 61:2 från industriområde och naturmark för att möjliggöra bostäder i flerbostadshus. Huvuddragen i detaljplanen är att tillföra ca 250 nya bostäder i ett kollektivtrafiknära läge i enlighet med gällande styrdokument för området.

Tidplan

Samråd har genomförts mellan 28 juni och 20 augusti 2021

Granskning beräknas ske tidigast första kvartalet 2024

Antagande beräknas ske tidigast fjärde kvartalet 2024

Nästa tillfälle att lämna synpunkter på förslaget är i granskningsskedet. 

Vi reviderar förslaget, steget efter samråd i planprocessens tidslinje