Detaljplan för Floretten 1  och del av Östertälje 61:2

Planarbete pågår för att för möjliggöra för fler bostäder.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder. Detta är ett förtätningsprojekt som stämmer överens med översiktsplanens riktlinjer samt programmet för Östertälje. Gällande stadsplan är från 1966 och anger område för småindustriändamål och park.

Södertälje växer, näringslivet växer och antalet studenter blir fler vilket medför att det råder en stark efterfrågan på bostäder. Under de kommande 20 åren ska staden utvecklas och 20 000 nya bostäder byggas, hållbart och med goda livsmiljöer, samtidigt som den växande kommunen också kommer kräva förskolor, skolor, stödboenden, andra offentliga lokaler och anläggningar samt företagsmark. Kommunikationer och trafiklösningar kommer att ställa höga krav i en växande stad. Planområdet för denna detaljplan ligger i ett område med mycket bra läge som är attraktivt att förtäta och förväntas bidra till bostadsförsörjningen.

Området ligger i Östertälje, längs Viksängsvägen. Kring planområdet finns småindustrier, villabebyggelse från 1925-1987, butiker och kvarteret Minan från 2006 med ca 90 bostäder i flerbostadshus.

Planen kan uppskattningsvis innefatta runt 200 lägenheter i flerbostadshus. Området ligger nära Östertäljes pendelstågsstation. I planarbetet blir det viktigt att se till att byggnader innehar höga arkitektioniska värden. Området blir ett landmärke för Södertälje så hänsyn ska tas till byggnadernas utformningar, materialanvändning och detaljutföranden.  

 

Tidplan

Samråd beräknas ske andra kvartalet 2021

Granskning beräknas ske andra kvartalet 2022

Antagande beräknas ske tredje kvartalet 2022

 

 Nästa tillfälle för att lämna synpunkter på planförslaget är i samrådsskedet.

 

Vi tar fram ett första planförslag, ett av de första stegen i planprocessens tidslinje