Detaljplan för Floretten 1  och del av Östertälje 61:2

Samråd förbereds

Just nu förbereds planförslaget för samråd. Samråd kommer att pågå mellan 28 juni och 20 augusti.

Vad är en detaljplan?

En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument som reglerar hur mark- och vattenområden får användas. Detaljplaner reglerar bland annat byggandets omfattning, var bebyggelse och infrastruktur ska ligga och hur den bör vara utformad. En detaljplan ger ramarna för framtida bygglovsprövningar. Det är en process som grundar sig på lagstiftning genom främst plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB).

Vad är ett samråd?

Kommunen redovisar planförslaget och relevant underlag till berörda myndigheter, kända sakägare och boende som berörs. Syftet med samrådet är att samla in information och synpunkter som berör detaljplanen. Efter genomfört samråd kan förslaget justeras utifrån de synpunkter som har kommit in.

Vy från Nordväst. Illustration: Strategisk Arkitektur

Detaljplanens syfte

Planförslaget syftar till att omvandla fastigheten Floretten 1 och en del av Östertälje 61:2 för att möjliggöra för en förtätning av stadsdelen med upp till 250 nya bostäder i flerbostadshus i varierande byggnadshöjd, upp till 17 våningar. Detta är ett förtätningsprojekt som stämmer överens med översiktsplanens riktlinjer samt programmet för Östertälje. Gällande stadsplan är från 1966 och anger område för småindustriändamål och park.

Södertälje växer, näringslivet växer och antalet studenter blir fler vilket medför att det råder en stark efterfrågan på bostäder. Under de kommande 20 åren ska staden utvecklas och 20 000 nya bostäder byggas, hållbart och med goda livsmiljöer, samtidigt som den växande kommunen också kommer kräva förskolor, skolor, stödboenden, andra offentliga lokaler och anläggningar samt företagsmark. Kommunikationer och trafiklösningar kommer att ställa höga krav i en växande stad. Planområdet för denna detaljplan ligger i ett område med mycket bra läge som är attraktivt att förtäta och förväntas bidra till bostadsförsörjningen.

 

Tidplan

Samråd sker mellan 28 juni och 20 augusti

Granskning beräknas ske andra kvartalet 2022

Antagande beräknas ske tredje kvartalet 2022

 

 Nästa tillfälle för att lämna synpunkter på planförslaget är i samrådsskedet.

 

Tid för samråd, ett av de tidiga stegen i planprocessens tidslinje