Detaljplan för Floretten 1  och del av Östertälje 61:2

Planarbete pågår för att pröva möjligheten att bygga bostäder som ersätter industrin

Detaljplanens syfte

Planförslaget syftar till att omvandla fastigheten Floretten 1 och en del av Östertälje 61:2 för att möjliggöra för en förtätning av stadsdelen med upp till 250 nya bostäder i flerbostadshus i varierande byggnadshöjd, upp till 17 våningar. Detta är ett förtätningsprojekt som stämmer överens med översiktsplanens riktlinjer samt programmet för Östertälje. Gällande stadsplan är från 1966 och anger område för småindustriändamål och park.

Södertälje växer, näringslivet växer och antalet studenter blir fler vilket medför att det råder en stark efterfrågan på bostäder. Under de kommande 20 åren ska staden utvecklas och 20 000 nya bostäder byggas, hållbart och med goda livsmiljöer, samtidigt som den växande kommunen också kommer kräva förskolor, skolor, stödboenden, andra offentliga lokaler och anläggningar samt företagsmark. Kommunikationer och trafiklösningar kommer att ställa höga krav i en växande stad. Planområdet för denna detaljplan ligger i ett område med mycket bra läge som är attraktivt att förtäta och förväntas bidra till bostadsförsörjningen.

Tidplan

Samråd har genomförts mellan 28 juni och 20 augusti 2021

Granskning beräknas ske tidigast fjärde kvartalet 2023

Antagande beräknas ske tidigast andra kvartalet 2024

 

Nästa tillfälle att lämna synpunkter på förslaget är i granskningsskedet. 

Vi reviderar förslaget, steget efter samråd i planprocessens tidslinje