Arbeten i kommunal och allmän mark

För att få gräva i kommunens mark behöver du ett tillstånd som heter schakttillstånd. Tillståndet måste vara klart innan du börjar gräva. Här kan du läsa mer om hur du ansöker och vad som gäller.

Gräver du i gator eller gång- och cykelvägar behöver du också ha en tillfällig trafikanordningsplan som visar hur framkomligheten och säkerheten ser ut för trafikanterna och arbetarna medan grävarbetet pågår. Ibland behöver du ha en sådan så kallad TA-plan även för andra typer av arbeten som påverkar trafiken.

Information om pågående grävarbeten expand_less expand_more

Ansökningar om att få gräva i kommunens mark kommer vanligtvis in till kommunen lång tid innan grävarbetet ska göras. Därför kan planerna kring grävarbetena ändras. Det är olika omständigheter som spelar in och det är svårt att ge en exakt tidpunkt för när ett grävarbete ska börja, hur länge det håller på och även hur stor yta som kommer att grävas upp. Att ett tillstånd är beviljat innebär inte heller alltid att ett grävarbete blir av.

Vill du ansöka om att gräva måste du registrera dig i ISY Case expand_less expand_more

Kommunens hanteringssystem för ansökningar om schakttillstånd och godkännande av TA-planer heter ISY Case. För att kunna ansöka krävs det att du registrerar dig som användare i systemet.

Ledningsägaren måste registrera en grupp

Alla ledningsägare i kommunen har rätt att registrera grupper i ISY Case genom skrivet avtal. För att den entreprenör som ska gräva ska kunna ansöka om tillstånd måste entreprenören registrera sig i ISY Case under rätt projekt och rätt ledningsägare. Därför måste ledningsägaren alltså först registrera en grupp.

För att registrera en ny grupp skickar ledningsägaren ett mejl till enheten för schakttillstånd och ta-planer. Mejlet ska ha ämnesraden Ny grupp i ISY Case och det ska innehålla företagsnamnet.

När vi har lagt upp en grupp i systemet mejlar vi den som är projektansvarig. Nu kan den som ska söka schakttillstånd gå in och registrera dig i ISY Case för rätt grupp. Läs mer under rubriken Kommunicera via ISY Case när arbetet pågår.

Entreprenören måste registrera sig i ISY Case

För varje grävarbete behövs det ett tillstånd, och varje tillstånd är knutet till en grupp med en projektansvarig i ISY Case. Till en grupp kan det höra flera grävarbeten.

Du som ska ansöka om tillstånd gör så här för att registrera dig i ISY Case:

 1. Använd länken för kommunens inloggningssida: isycase.isy.se/sodertalje
 2. När du registrerar dig måste du veta vilken grupp du ska tillhöra. Gruppen ska gå att välja från flervalslistan om allt är klart.
 3. Registrera dig med e-postadress och användarnamn och få ett lösenord via e-post. Som användarnamn är det bra om du väljer förnamn efternamn företagsnamn.
 4. Pröva att logga in. Fungerar det inte mejlar du oss på enheten för schakttillstånd och ta-planer. Fungerar inloggningen kan du nu söka tillstånd.
Kommunicera via ISY Case när arbetet pågår expand_less expand_more

Varje schaktärende tillhör alltså en grupp som har en projektansvarig. Läs mer om det under rubriken Vill du ansöka måste du registrera dig. När den projektansvariga mejlat kommunen om att skapa ett ärende i ISY Case fungerar det sedan så här:

 1. När kommunens handläggare får in ett mejl med en anhållan om att lägga upp en grupp får ärendet statusen Under registrering. När handläggaren lägger över ärendet till den projektansvariga hos ledningsägaren ändras statusen till Ansökan.
 2. Nu kan den som är projektansvarig i ledningsägarens projektgrupp komma åt uppgifterna i ISY Case och ge sin entreprenör fullmakt genom att tilldela entreprenören ett ärende. För att det ska fungera måste entreprenören vara registrerad användare i ISY Case för den aktuella gruppen, se under rubriken Entreprenören som ska gräva söker tillstånd.
 3. Ledningsägaren kan nu ansöka om schakttillstånd och entreprenören kan söka om godkännande av sin TA-plan för det aktuella schaktningsarbetet.
 4. Från det att ansökan om schakttillstånd har kommit in fram till slutbesiktningen kommunicerar kommunens handläggare om ärendet med entreprenören via ISY Case. Oftast behövs det bara en gång, i grävarbetets början. Det blir ofta även kontakt under resans gång och de träffas då på grävplatsen.
 5. Om den projektansvariga behöver involveras under projektets gång lägger kommunen en kommentar i systemet och tilldelar kommentaren till den projektansvariga. Den projektansvariga får då ett e-postmeddelande om att gå in i ärendet och läsa meddelandet i systemets logg, för att kunna vidta eventuella åtgärder som kommunen skrivit om.
 6. För att återföra projektet till sin entreprenör måste projektledararen ändra namnet i fältet beredare/projektledare till den fullmaktsgivna personen hos entreprenören, genom att välja i flervalslistan. Först efter det kommunicerar kommunen med entreprenören igen.
 7. Vid frånvaro kan ett projekt flyttas över till en annan fullmaktsgiven person hos entreprenören.
 8. Under pågående trafikanordningsplaner kommunicerar kommunen med den utmärkningsansvariga som entreprenören har registrerat i ansökan.
Ansöka om schakttillstånd expand_less expand_more

Du ansöker i systemet ISY Case. Gör så här steg för steg:
1. Är grävarbetet akut fyller du i en ansökan senast dagen efter det att du börjat gräva. Observera att ett grävarbete inte är akut för att du har bråttom. Om du har frågor kan du kontakta oss på enheten för schakttillstånd och TA-planer.
2. Först måste ledningsägaren ha registrerat en grupp för projektet, se rubriken Ledningsägaren måste registrera en projektgrupp.
3. Sedan måste du som ska ansöka ha registrerat dig i ISY Case, se rubriken Entreprenören måste registrera sig i ISY Case.
4. Välj Ansöka om schaktningstillstånd i menyn i ISY Case.
5. Du kommer att få frågor om var, när, hur och varför du vill gräva. Du måste också fylla i vilken typ av ytskikt det är du ska ta bort och sedan återställa, samt gropens utformning. Till din hjälp kan du använda Södertälje kommuns anvisning för grävning i kommunal och allmän mark.
6. Programmet kommer också att fråga efter undersökningar du gjort, som geologiska prover och grundvattenanalyser.
7. Ange vilka tillstånd du har sökt hos andra myndigheter och bifoga färdiga tillstånd. Det kan till exempel vara statliga vägar du ansökt om att få gräva i, eller tillstånd från polisen att gräva nattetid.
8. Om vi som handlägger ditt ärende ger dig avslag på din ansökan är du välkommen att ställa ytterligare frågor till oss på enheten för schaktningstillstånd och TA-planer.
9. Om vi ger dig schaktningstillstånd är det nu dags att ansöka om att vi ska godkänna din TA-plan, se Så ansöker du om TA-plan steg för steg.
10. När ditt schaktningstillstånd är beviljat och din TA-plan godkänd går du in i ISY Case och anmäler när du börjar ditt grävarbete.
11. Under arbetet kommunicerar du med kommunen via ISY Case om du behöver, se rubriken Kommunicera via ISY Case när arbetet pågår.
12. När arbetet är avslutat anmäler du det i ISY Case så bokar vi på enheten för schaktningstillstånd och TA-planer en tid med projektansvarig för inspektion.
13. När vi är nöjda med hur du återställt efter grävarbetet markerar vi ärendet i ISY Case som avslutat. Observera att om du gjort ett dåligt underarbete vid återställningen kan vi ändå komma att återkomma till dig. Det kan till exempel vara om det uppstår hål i trottoaren eller körbanan kort tid efter det att grävarbetet har avslutats.

Ansöka om TA-plan expand_less expand_more

För vägarbeten inom kommunens vägområde måste du ha en godkänd tillfällig trafikanordningsplan, en TA-plan. Du får inte börja gräva förrän kommunen har gett dig ett skriftligt godkännande av din TA-plan i ISY Case.

Kostnader för TA-plan eller om plan saknas expand_less expand_more

Kommunen tar ut en avgift för att handlägga ansökningar om TA-planer, se Kommunens taxor och avgifter. Om du inte skickar in din TA-plan digitalt utan i pappersform tar vi ut en extra avgift.

Du kan dessutom få betala vite om:

 • ett vägarbete utförs inom kommunens vägområde och det inte finns en TA-plan
 • den godkända TA-planen inte efterföljs ordentligt.
TA-plan vid akuta grävarbeten expand_less expand_more

Vid akuta arbeten ska en TA-plan skickas in senast inom två dygn.

TA-planens syfte expand_less expand_more

TA-planen har till uppgift att bidra till en säker arbetsmiljö för dem som jobbar vid vägarbetet och göra trafikmiljön så säker och framkomlig som möjligt för trafikanterna.

I planen ska du ta hänsyn till alla trafikanter. Vi prioriterar gång- och cykeltrafik, framkomligheten för personer med funktionsnedsättning samt kollektivtrafiken.

TA-planens innehåll expand_less expand_more

En tillfällig TA-plan ska visa hur det ska se ut och fungera med

 • avstängningar
  Visa tydligt hur det ska se ut på en karta. Sätt ut namn på alla vägar.
 • skyltningar
  Skyltningen ska vara lättförståelig och tydlig. Det ska finnas en utmärkningsansvarig för arbetsplatsen. Ange dennas namn och kontaktuppgifter i ansökan.
 • förbiledningar av trafik
  Om det är fråga om en totalavstängning av körbanan ska du i trafikplanen redovisa en utförlig plan för omledning av trafiken.
Så ansöker du om TA-plan steg för steg expand_less expand_more

TA-planen ska vara godkänd av Södertälje kommun senast två veckor innan du vill börja arbetet på vägarbetsplatsen. Det betyder att du behöver ansöka i god tid.

Så här gör du:

 1. Först måste ledningsägaren ha registrerat en grupp för projektet, se rubriken Ledningsägaren måste registrera en projektgrupp.
 2. Sedan måste du som ska ansöka ha registrerat dig i ISY Case, se rubriken .
 3. Fyll i formuläret Trafikplan under rätt grupp i ISY Case.
 4. Gör en tydlig trafikanordningsplan som är ritad så att den är lätt att orientera sig på. Gatunamnen bör vara utsatta och planen ska innehålla allt som räknas upp under rubriken TA-planens innehåll. TA-planen ska helst vara i pdf-format.
 5. Skicka in ansökan i god tid, minst tre veckor innan arbetet ska påbörjas. Ett vägarbete får inte påbörjas innan det finns en godkänd TA-plan.
 6. När handläggaren på kommunen godkänner TA-planen får den som har ansökt ett mejl från ISY Case.
 7. När schakttillståndet också är beviljat kan grävarbetet börja.
 8. Om TA-planens giltighetstid har gått ut och arbetet inte är färdigt måste du skicka in en ansökan om att förlänga TA-planens giltighetstid. Skicka in den ansökan senast två veckor innan giltighetstiden går ut.