Avgifter för serveringstillstånd

Tillståndsenheten tar ut en ansökningsavgift för alla typer av ansökningar om serveringstillstånd. Det är handläggningen du betalar för. Därför ska avgiften vara betald innan vi börjar titta på din ansökan, och avgiften betalas inte tillbaka om ansökan inte beviljas. Fakturan skickar vi när din ansökan har kommit in till oss.

Har du fått ett stadigvarande tillstånd måste du betala en årlig tillsynsavgift. Avgiften är baserad på en fast och en rörlig tillsynsavgift. Den fasta avgiften är baserad på vilken typ av tillstånd du har.

Den rörliga tillsynsavgiften baseras på bolagets alkoholomsättning under föregående år, exklusive moms. För nya stadigvarande tillstånd baseras tillsynsavgiften på den försäljningsbudget du anger i din ansökan. Vid nästa årsavgift justerar vi sedan efter vad din faktiska alkoholomsättning exklusive moms var under det året.

Tillsynsavgiften betalar du normalt under maj månad varje år. Den fasta avgiften beslutas av kommunfullmäktige, se Taxor och avgifter under Kommun och politik.   

Avgifter serveringstillstånd

Tillståndsavgifter - ansökan serveringstillstånd

Avgift 2024, kr

Stadigvarande serveringstillstånd

13600

Tillfälligt serveringstillstånd, allmänhet, per tillfälle max fem tillfällen per ansökan och i nära anslutning till varandra.

5900

Tillfälligt serveringstillstånd, allmänhet, sammanhängande period, max två månader

7400

Tillfälligt serveringstillstånd, slutna sällskap, över 50 personer max fem tillfällen per ansökan och i nära anslutning till varandra.

2200

Tillfälliga serveringstillstånd, slutna sällskap, max 50 personer max fem tillfällen per ansökan och i nära anslutning till varandra.

1150

Betydande förändring, hela ägarbilden förändras till 100 %

13600

Betydande förändring, ägare/företrädare hälften eller mer

8250

Betydande förändring, företrädare mindre än hälften

5000

Stadigvarande förändring i befintligt tillstånd

5600

Omprövning efter prövotid

3400

Tillfällig förändring i befintligt tillstånd

3450

Enklare ärenden

1350 kr/tim

Tillfälligt tillstånd för provsmakning av alkoholdrycker för allmänheten

5700

Avgift för kunskapsprov enligt alkohollagen, per tillfälle

1600

1:a påminnelse - restaurangrapport

600

2:a påminnelse - restaurangrapport

1150

Upprättande och utskick på begärna vid förlust av gällande tillståndsbevis.

500