Nyheter

Varumärkesstärkande evenemang – riktlinjer tagna, dags att söka!

Södertäljes kulturhistoriska förening tänder elden på Solspann, känd som Hasiors hästar.

2023-05-26

Den 26 maj tog kommunstyrelsen beslut i ärendet Riktlinjer avseende stöd till varumärkesstärkande evenemang. Beslutet fastställer ansökningskriterier och processen att ansöka ska bli mer tydlig. Ansökan bör lämnas in minst sex veckor innan genomförande.

Södertälje kommun har ett anslag för att möjliggöra stöd till varumärkesstärkande evenemang som stärker bilden av Södertälje. Det kan t.ex. handla om idrottsturneringar, kulturaktiviteter och miljöevenemang.

Det är kommunstyrelsens kontor som har i uppdrag att ta emot ansökningar och bedöma vilka evenemang som är berättigade till stöd utifrån aktuellt anslag som anges i Mål och budget.

Det är en del av uppdraget att stärka och utveckla Södertälje som ett attraktivt besöksmål och bedömningen görs i en evenemangsgrupp som även omfattar representanter från andra kommunkontor.

Kommunen har även tidigare fördelat stöd till varumärkesstärkande evenemang, men nu utvecklas processen och kriterier förankras via beslut i kommunstyrelsen. Det ska bli tydligare för aktörer som söker evenemangsbidrag.

Läs Riktlinjer avseende stöd till varumärkesstärkande evenemang (länken öppnar dokumentet i ett nytt fönster).

Varumärkesstärkande evenemang

Evenemang är viktiga och betyder mycket för en plats, både utifrån ekonomi, sysselsättning och varumärkesstärkande effekter. Nivån på evenemangsstöd som delas ut kan variera och 2023 ligger stödet på totalt 500 000 SEK.

Utöver de arrangemang som får bidrag – och kanske möjliggörs via stödet – är Södertälje en plats där många föreningar och människor dagligen bidrar i varumärkesarbetet. Kommunens roll är en del av en helhet.

Tanken med stödet är att hjälpa till, och ett särskilt fokus läggs på nya evenemang, evenemang som är på väg att etablera sig och vissa av särskild vikt.

Kriterier och allmänna villkor för att kunna ansöka

Redovisningen som följer är inte fullständig och för att se samtliga kriterier och ursprunglig beskrivning hänvisar vi till Riktlinjerna (se länk ovan).

Sammanfattningsvis krävs att ett evenemang både lever upp till allmänna villkor och generella kriterier för att en ansökan ska kunna bli berättigad till stöd, och därmed bli bedömd.

Vidare finns ett antal kriterier som inte nödvändigtvis måste uppfyllas men vilka ses som viktiga då prioritering av evenemang – läs utdelning av medel – ska ske.

Allmänna villkor

Språkligt omformulerat och punkter i urval:

 • Arrangören ska uppvisa relevant ekonomisk kalkyl och plan för genomförande av evenemanget, samt att extern finansiering finns – utöver kommunens eventuella bidrag.
 • Evenemanget ska genomföras under år 2023 och senast 90 dagar efter avslutat evenemang ska redovisning lämnas in.
 • Projektet måste genomföras i Södertälje kommun och kommunens varumärkeslogotyp ska visas i det kommunikationsmaterial som används.
 • Stödets storlek baseras på ansökans innehåll och skulle innehållet markant ändras eller projektet inte genomförs är sökande återbetalningsskyldig.
 • Det finns två fall där ansökningar alltid nekas bidrag. Det ena är vid redan etablerade evenemang som genererar ett ekonomiskt positivt resultat. Det andra är om arrangerande förening har en skuld till Södertälje kommun.

Riktlinjerna som är nödvändiga, i urval

Språkligt omformulerat och punkter i urval:

 • Evenemanget ska hålla genomgående god kvalitet och på ett positivt sätt marknadsföra Södertälje.
 • Evenemanget ska vara publikt.
 • Vi stödjer nya evenemang och främjar existerande evenemang som befinner sig i en uppstartsfas, eller bedöms vara särskilt viktiga för varumärket Södertälje.

Viktiga kriterier som inte kategoriseras nödvändiga

Språkligt omformulerat och punkter i urval.

Evenemanget:

 • ska ha ett förväntat besökarantal som gör att evenemanget kan bedömas som stort inom sin genre och är av strategisk vikt för Södertälje.
 • ska generera medialt intresse.
 • generera turistekonomi. (Beräknat på antal gästnätter, andel internationella/nationella deltagare, andel internationell/nationell publik.)
 • attrahera Södertäljes invånare genom att vara tillgängligt och bidra med ett intressant innehåll.
 • utgå från ett hållbart perspektiv.

Generellt om ansökningsförfarandet

Samtliga ansökningar kommer att bedömas av en evenemangsgrupp med representanter från olika kontor inom Södertälje kommun (kommunstyrelsens kontor, kultur- och fritidskontoret och samhällsbyggnadskontoret).

I samband med ansökan till Södertälje kommun ska arrangörer redogöra för sin bedömda uppfyllelse av kriterierna ovan. Eventuellt kan en arrangör behöva presentera sin ansökan ytterligare.

Södertälje kommun kan också komma att göra en kontroll för att bedöma arrangörens kompetens och erfarenhet samt om det eventuellt finns skatteskulder hos skatteverket eller/och kronofogdemyndigheten.

Ansökningsförfarande 2023

Totalt belopp uppgår till 500 000 och bedömning av inkomna handlingar som uppfyller villkor och nödvändiga kriterier sker efterhand i samband med evenemangsgruppens möten. Årets bidragsperiod pågår från den 26 maj till och med 31 oktober 2023.

Ansökningar kan skickas in året om, men ansökan om evenemang bedöms inom anslagna tidsramar. En ansökan bör lämnas in minst 6 veckor innan evenemangets genomförande och ansökningar behandlas löpande.

Finns det medel kvar för ytterligare evenemangsstöd kan årets ansökningsperiod komma att förlängas. Beslut om tilldelning eller avslag meddelas skriftligen. Efter ett meddelat avslag krävs en ny ansökan för att ett ärende ska tas upp igen.

E-tjänst för ansökan finner du här (länken öppnas i nytt fönster).

Ansökningar som redan har skickats in för 2023, innan kommunstyrelsens beslut om riktlinjer (Tjänsteskrivelse Riktlinjer avseende stöd till varumärkesstärkande evenemang, KS 2023.05.26 punkt 15) har samlats upp för bedömning. Dessa kommer att bedömas utifrån samma kriterier som övriga ansökningar.

Önskas information om evenemangsstödet går det bra att ta kontakt med Södertälje kommun via e-post: evenemang@sodertalje.se.

Är du arrangör och vill ansöka om evenemangsbidrag uppmanar vi dig att läsa de antagna riktlinjerna i sin helhet, länk finner du ovan.

Vi tackar dig för att du gör Södertälje till en bättre plats!