Norra delen av stadskärnan i utveckling

testgrej

Kommunen har tagit fram ett gestaltningsförslag tillsammans med Nivå Landskapsarkitektur AB för de offentliga platserna i den norra delen av stadskärnan.

För att utnyttja potentialen i de planerade förändringarna stadskärnans norra del (se ”Konceptstudie för utvecklingen av Norra delen av stadskärnan”) har kommunen arbetat fram ett gestaltningsförslag för den offentliga miljön.  Platserna ska utformas för att skapa stadsliv med gångstråk och trivsamma platser att vistas på. För att skapa denna miljö behöver gaturummet fördelas om till fördel för fotgängare.

Gestaltningsförslaget är flexibelt för att kunna genomföras i sin helhet eller valda delar, etappvis över en längre tidsperiod. Det kan även komma att modifieras. Förslaget omfattar bland annat grönområden, parker och offentliga platser. Dessa ska vara intresseväckande och kunna användas på olika sätt för att främja rekreation och möjligheter till möten mellan människor i stadsmiljön. Som exempel ska sammanhängande strandpromenader längs kanal och stränder skapas samt utvecklas med grönska.

 

Konceptet bygger på att plocka upp de platsspecifika kvalitéer som finns i stadsdelen idag. Den befintliga stadsmiljön innehåller många exempel på historisk och intressant arkitektur med karaktärsfulla drag. Det mest utmärkande draget är det omfattande bruket av tegel i byggnader och fasader som helhet och som utsmyckande detaljer. Teglet är ett material att knyta an till i arbetet med de offentliga miljöerna.  En unik kvalitet i den norra delen av stadskärnan är även vattenkontakten. En viktig del i arbetet har varit att ta vara på denna potential.

I förslaget finns det fyra platser som vi har identifierat som särskilt viktiga. Platsen under Mälarbron samt Turingelunden ska förbättras genom att Turingelunden förstärks och lyfts fram, gatan smalas av till förmån för gående samt att sambandet mellan den norra och södra stads­kärnan stärks.  Campusparken får flera tydliga entréer och blir en aktivitets- och mötesplats för både de boende, studenter och arbetande och besökande i stadsdelen. Kajen ska utformas som en mötesplats där gröna öar placerade i grupper binder ihop kajen med strandvegetationen och hjälper till att länka samman hela strandpromenaden till en helhet. Utsiktsbryggan i Mälaren blir ny målpunkt i slutet av storgatan.

Platserna binds samman av gatunätet till ett system av offentliga miljöer som man kan röra sig mellan. Gatorna får ett gemensamt formspråk och materialbehandling som knyter ihop området. Platser och parker får blomma ut och formas till intresseväckande och karaktärsstarka miljöer som ska locka till rörelse och vistelse, med utgångspunkt i platsspecifika kvaliteter.

För att se hela förslaget "klicka här".