Södertäljebor i daglig verksamhet får höjd habiliteringsersättning

Nu höjs habiliteringsersättningen till Södertäljebor i våra dagliga verksamheter med 4 kronor i timmen till 10 kronor i timmen. Det har politikerna i omsorgsnämnden beslutat.

Frågan om habiliteringsersättningen har diskuterats flitigt den senaste tiden. Den brännande punkten är att ersättningen är frivillig för kommunerna att betala ut, vilket innebär att vissa kommuner inte betalar ut någon ersättning alls och i andra kommuner varierar ersättningen. Södertälje kommun är en av de kommuner som betalar ut habiliteringsersättning.

För att uppmuntra fler kommuner att införa eller, till dem som redan betalar ut ersättning, möjliggöra att höja habiliteringsersättningen har regeringen skjutit till 350 miljoner kronor. Socialstyrelsen har fått i uppdrag att fördela pengarna till kommunerna under 2018.

Södertälje kommun höjer habiliteringsersättningen

Södertälje kommun har beslutat att höja ersättningen från 6 kronor till 10 kronor och har sökt pengar hos Socialstyrelsen för kostnaden för 2018. Från 2019 har omsorgsnämnden begärt hos kommunfullmäktige att höja kommande års budget med motsvarande summa, vilket kommunfullmäktige tilldelat. Den nya ersättningen betalas ut från och med januari 2018 och framåt.

Daglig verksamhet bidrar till delaktighet i samhället

Daglig verksamhet ordnas av kommunen enligt lagen om stöd om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Det kan vara arbete på företag, i vården, inom teater, på café eller parkarbete. Arbetet är anpassat efter personens behov och intressen, och efter den takt och nivå som personen klarar att jobba i. För den som deltar i och själv vill finns goda möjligheter att gå vidare till ett en fast anställning inom kommunen eller på något företag.

Fotnot

I våra dagliga verksamheter arbetar 554 Södertäljebor. De flesta får sin huvudsakliga inkomst från sjuk- eller aktivitetsersättning genom Försäkringskassan.

Läs mer om våra dagliga verksamheter.