2019

Verksamheten för funktionsnedsatta, socialsekreterare och chefer beviljas medel ur kompetensförsörjningsfonden

2019-04-23

Nu har fem nya ansökningar till kompetensförsörjningsfonden beviljats, samtliga ansökningar kommer från Social- och omsorgskontoret. De beviljade ansökningar innebär att socialsekreterare, arbetshandledare, familjehemssekreterare och en ledningsgrupp kommer erbjudas utbildning.

Utbildning till familjehemssekreterare
I Södertälje kommun har vi såväl erfarna familjehemssekreterare och familjehemssekreterare som är i början av sin karriär. Oavsett hur mycket erfarenhet man har sedan tidigare är det viktigt att man fortsätter känna att man utvecklas i sin yrkesroll. Därför kommer nyexaminerade familjehemssekreterare erbjudas kursen ”Handledning av familjehem med fokus på anknytning och delaktighet”. Dessutom kommer två erfarna familjehemssekreterare erbjudas en handledarutbildning för att på sikt utveckla handledningen av familjehem och kontaktfamiljer.

Specialpedagogik
Arbetshandledare och boendehandledare inom verksamheten för funktionsnedsatta (VFF) kommer erbjudas kurser i specialpedagogik. Kurserna kommer ge grundläggande och fördjupade kunskaper om samhällets olika insatser för människor med funktionsnedsättning. Syftet är att öka kvaliteten i våra verksamheter och fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare för våra befintliga medarbetare. Utbildningen kommer erbjudas till 40 anställda.

Hållbart nära ledarskap
Chefer inom VFF ska få de verktyg som krävs för att utveckla ett standardiserat arbetssätt, stärka samarbetet inom ledningsgruppen och öka chefernas kompetens. Detta ska i sin tur möjliggöra ett nära ledarskap, öka arbetsglädjen och vara en attraktiv arbetsgivare för såväl chefer som medarbetare.

Utbildning i lagen om vård av missbrukare
Socialsekreterare på vuxenenheten handlägger ofta tvångsvård enligt lagen om vård av missbrukare (LVM). Därför ska socialsekreterare inom vuxenenheten nu få utökad kunskap inom just LVM. På kort sikt kommer detta stärka socialsekreterarna på vuxenenheten, på lång sikt bidrar insatsen med en högre kompetens hos medarbetarna vilket är en förutsättning för att de ska vilja stanna i Södertälje kommun.

Alla ansökningar i sin helhet hittar ni på sidan om kompetensförsörjningsfonden.