Kompetensförsörjningsfonden

Under perioden 2018-2025 har 150 miljoner kronor avsatts i en kompetensförsörjningsfond för att möjliggöra för anställda att lyfta sin kompetens och skapa nya karriärvägar.

Detta är en viktig satsning för att befintliga och nya medarbetare ska få ta del av kompetensutveckling. Att erbjuda kompetensutveckling är ett viktigt steg i arbetet att vara en attraktiv arbetsgivare, men också nödvändigt för att kommunens verksamheter ska möta upp Södertäljebornas behov. Fonden ska också möjliggöra olika satsningar för att attrahera nya medarbetare till Södertälje kommun.

De insatser som finansieras med medel ur fonden ska bygga på de strategier som beskrivs i den kompetensförsörjningsplan som antagits av kommunstyrelsens personalutskott. Ansvaret för ansökan om medel ur kompetensförsörjningsfonden ligger hos kommunens kontorschefer.

På denna sida finner ni alla ansökningar som godkänts och fått finansiering från fonden.  

Arbetshandledare
Arbetsterapeut
Barnskötare
Behandlare
Behandlingsassistenter
Biståndshandläggare
Boendehandledare
Chefer
Familjebehandlare
Familjehemssekreterare
Familjerättssekreterare
Fysioterapeuter
Fältassistenter
Förskollärare
Grundskollärare
Ingenjörer
Kuratorer
Psykologer
Rehabiliteringsassistent
Sjuksköterskor
Socialsekreterare
Undersköterskor
Vårdbiträden