2020

Mål och budget 2020-2022

2020-01-16

Nu är Mål och budget 2020-2022 publicerad. Här kan du läsa om våra prioriterade områden och hur Södertälje kommun fördelar skattepengar, intäkter och statsbidrag för perioden 2020-2022. Södertälje kommuns mål och budget fastställdes den 25 november 2019.

Prioriterade områden

Barn och ungas uppväxtvillkor

Barn och ungas uppväxtvillkor är vår främsta prioritet. I Södertälje ska barn och unga kunna leva på lika villkor oavsett föräldrars bakgrund, inkomst eller livsval. Goda, jämlika och jämställda uppväxtvillkor ska råda och det arbetet börjar i skolan – en likvärdig skolgång är bästa sättet att förebygga utanförskap. (...)

Värdigt åldrande

Södertälje ska vara en trygg kommun att åldras i. Allt fler lever längre och
antalet äldre blir fler, vilket ställer krav på en fungerande välfärd. Oavsett ålder ska det finnas en framtid att längta till. En av våra viktigaste uppgifter framöver är att fortsätta utveckla äldreomsorgen. Nya boenden för äldre och insatser för ökad trivsel hos såväl vårdtagare som personal är väsentliga delar i detta. (...)

Attraktiv kommun för boende och näringsliv

En av styrkorna med Södertälje är att det finns både stadsbebyggelse och
en levande landsbygd med olika kommundelar som var för sig har sin egen
identitet. Vi ska värna och utveckla de unika kvaliteter som respektive kommundel har och underlätta för de som vill bo, verka och driva företag på landsbygden. Södertälje är också en skärgårdskommun med rik natur, båtliv,
turism och dessutom permanentboende på ön Oaxen. (...)

Kraftfullt klimat- och miljöarbete

Den globala uppvärmningen av planeten skapar klimatförändringar med
enorma konsekvenser för ekosystemen och därmed även vårt samhälle.
Utsläppen sker samtidigt på lokal nivå och därför måste vi öka takten i
kommunens klimatarbete. Det kräver hårt arbete, men skapar samtidigt
möjligheter. Kommunen ska bedriva ett strategiskt miljöarbete utifrån Miljö- och klimatprogrammet. Alla kommunens verksamheter ska vara delaktiga i att minska koldioxidutsläppen och kommunen ska utveckla samarbetet med företag och andra aktörer för att nå klimatmålen. Södertälje kommun ska vara föregångare inom ekologisk hållbarhet och stärka biologisk mångfald samt arbetet med vattenfrågor. (...)

Vårt viktigaste dokument

Dokumentet Mål och budget 2020-2022 är kommunens viktigaste styrdokument. Här berättar vi hur Södertälje kommun planerar använda dina skattepengar under den här tiden. Här presenteras även de arbetsområden som vi inom kommunen och kommunägda bolagen kommer att fokusera på.

Detta dokument kompletteras av andra så kallade styrdokument som visar mer konkret hur arbetet ska genomföras.

Du hittar dokumentet Mål och budget samt bilagor här:

Mål och budget under sidan Ekonomi, mål och budget

Mål och budget under sidan Styrande dokument