2017-08-28

Här hittar du sammanträdeshandlingar inför äldreomsorgsnämndens sammanträde 2017-08-28. Vissa ärenden innehåller inget beslutsunderlag och går därför inte att öppna. Ärenden som innehåller beslutsunderlag som omfattas av sekretess publiceras inte heller här. Dessa ärenden kan efter prövning lämnas ut till dig om du begär så av nämndsekreteraren

1.  Upprop

2.  Protokollets justering

3.  Fastställande av dagordning

Informationsärenden

4.  Allmänhetens frågestund

5.  Ordförande informerar

6.  Socialdirektören informerar

7.  Matlådor till brukare inom hemtjänsten

8.  Information om Björkmossen

9.  Platssituationen

Beslutsärenden

10. Remissyttrande – Förslag till överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms län

11. Motionsyttrande – Låt studenter och äldre bo tillsammans

12. Riktlinjer avvikelsehantering HSL samt anmälan lex Maria

13. Avveckling av Solgläntans vård- och omsorgsboende

14. Miljö- och klimatprogram för Södertälje kommun 2017-2020

15. Förvaltningens underlag till mål & budget 2018-2020

16. Handlingsplan för en giftfri vardag 2017-2020

17. Rapportering av ej verkställda beslut 2017 2:a kvartalet

18. Uppföljning av hemtjänst 2017

19. Anmälningsärenden

20. Delegationsbeslut

21. Övriga frågor