2018-06-19

Här hittar du sammanträdeshandlingar inför äldreomsorgsnämndens sammanträde 2018-06-19. Vissa ärenden innehåller inget beslutsunderlag och går därför inte att öppna. Ärenden som innehåller beslutsunderlag som omfattas av sekretess publiceras inte heller här. Dessa ärenden kan efter prövning lämnas ut till dig om du begär så av nämndsekreteraren.

1.     Upprop

2.     Protokollets justering

3.     Fastställande av dagordning

Informationsärenden

4.     Allmänhetens frågestund

5.     Nämnden informerar

6.     Socialdirektören informerar

7.     Platssituationen

8.     Information om Björkmossen

9.     Granskning av kommunens anlitande av externa konsulter  

Beslutsärenden

10. Ekonomisk uppföljning

11. Revidering av delegationsordning

12. Uppföljning av revisionsrapport om hemtjänsten

13. Anmälningsärenden

14. Delegationsbeslut

15. Övriga frågor