2018-09-04

Här hittar du sammanträdeshandlingar inför äldreomsorgsnämndens sammanträde 2018-09-04. Vissa ärenden innehåller inget beslutsunderlag och går därför inte att öppna. Ärenden som innehåller beslutsunderlag som omfattas av sekretess publiceras inte heller här. Dessa ärenden kan efter prövning lämnas ut till dig om du begär så av nämndsekreteraren.

1.     Upprop

2.     Protokollets justering

3.     Fastställande av dagordning

Informationsärenden

4.     Allmänhetens frågestund

5.     Nämnden informerar

6.     Socialdirektören informerar

7.     Platssituationen

8.     Information om Björkmossen

9.     Demensstrategi

Beslutsärenden

10.  Svar på Medborgarförslag – Inför trygghetsringning i Södertälje kommun

11. Rapportering av ej verkställda beslut och avbrott enligt SOL och LSS, kvartal två 2018

12. Yttrande över motion – Äldreomsorg i Södertälje

13. Yttrande över förvaltningens underlag till Mål & budget 2019 – 2021

14. Uppföljning av åtgärder inom hemtjänsten

15. Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

16. Anmälningsärenden

17. Delegationsbeslut

18. Genomgång av ärendebalansen

19. Övriga frågor