2018-12-04

Här hittar du sammanträdeshandlingar inför äldreomsorgsnämndens sammanträde 2018-12-04. Vissa ärenden innehåller inget beslutsunderlag och går därför inte att öppna. Ärenden som innehåller beslutsunderlag som omfattas av sekretess publiceras inte heller här. Dessa ärenden kan efter prövning lämnas ut till dig om du begär så av nämndsekreteraren.

1.     Upprop

2.     Protokollets justering

3.     Fastställande av dagordning

Informationsärenden

4.     Allmänhetens frågestund

5.     Nämnden informerar

6.     Socialdirektören informerar

7.     Platssituationen

8.     Brukarenkät i vård- och omsorgsboende

9.     Verksamhetsplanering och budget 2019

Beslutsärenden

10.  Ekonomisk uppföljning samt uppföljning av åtgärder inom hemtjänsten

11. Uppföljning av revisionsrapport nr 7/2017

12. Riktlinjer för anhörigstöd

13. Uppföljning inom äldreomsorgsnämndens verksamhetsområde

14. Riktlinje för hälso- och sjukvårdsdokumentation och informationsöverföring

15. Sammanträdesdatum för 2019

16. Anmälningsärenden

17. Delegationsbeslut

18. Övriga frågor