2017-11-16

Här hittar du sammanträdeshandlingar till Järna kommundelsnämnds sammanträde den 16 november. Notera att vissa handlingar av sekretesskäl inte får publiceras på nätet, dessa handlingar kan begäras ut från nämndsekreteraren. Sammanträdet är öppet för allmänheten förutom då myndighetsärenden behandlas.

 

Ärenden

1.Mötets öppnande

2.Närvarande ledamöter

3.Protokollets justering

4.Fastställande av dagordning

5.Ekonomisk information

Myndighetsärenden

6.Planbesked för Kallfors 1:225

7.Planbesked för Magasinet 3

8.Detaljplan Tavesta 16:1

9.Ansökan om bygglov Kumla 1:19

10.Ansökan om rivningslov och bygglov Håknäs 4:51

11.Anmälan om nybyggnad av komplementshus Kallfors 1:151

12.Ansökan om förhandsbesked för bygglov Billsta 8:4

13.Ansökan om förhandbesked för bygglov Ängsholm 5:4

14.Ansökan om nybbygnad av flerbostadshus Ene 4:221

Besluts- och informationsärenden

15.Säkerhetsläget på förskolor och skolor - information

16.Lokalförsörjningsbehov skola förskola 2017-2022

17.Genomförande av hastighetsplan i Järna

18.Plan för systematiskt kvalitetsarbete UK

19.Handlingsplan för bredbandsstrategi

20.Mer idrott i skolan för goda reslutat på flera plan - motion från KD

21.Ny delegationsordning för bygglovsenhetens verksamhetsområde

22.Sammanträdesplan 2018

23.Södertäljelyftet - Nya omklädningsrum och ljuddämpning av ishall

24.Nämndledamöter informerar

25.Kontoret informerar

26.Anmälningsärenden

27.Delegationsärenden

28.Övriga frågor

29.Redovisning hur Gula villan och Futurum ska göras tillgängliga för rörelsehindrade - information

30. Taxor och avgifter för anläggningar och lokaler 2018

31.Revideringar av regler och riktlinjer för föreningsbidrag