2017-06-22

Här hittar du sammanträdeshandlingar till Hölö-Mörkö kommundelsnämnds sammanträde den 22 juni. Notera att vissa handlingar av sekretesskäl inte får publiceras på nätet, dessa handlingar kan begäras ut från nämndsekreteraren. Sammanträdet är öppet för allmänheten förutom då myndighetsärenden behandlas.

Ärenden

1.Mötets öppnande

2.Tjänstgörande ledamöter

3.Protokollets justering

4.Fastställande av dagordning

Myndighetsärenden

5.Tillsynsärende om olovligt byggande på fastigheten Edeby 1:44

6.Bygglov i efterhand med lokaliseringsprövning på fastigheten Edeby 1:44

7.Förhandsbesked för nybyggnad av ett tvåbostadshus, garage och verkstad på Åby 1:4 i Hölö

8.Ansökan om förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av enbostadshus, Sandhälla 1:2

9.Strandskyddsdispens Ernesidan 2:1

Informations- och beslutsärenden

10.Riktlinjer för byggbodar och byggetableringar

11.Uppföljning riktlinjer för en trygg skolmiljö med studiero

12.Skolpliktsanmälningar och frånvaro

13.Information från kultur- och fritidskontoret

14.Vatten- och avloppsprogram och Vatten- och avloppspolicy

15.Svar på återremitterat yttrande över David Winerdals (KD) motion "Offentliga anslagstavlor - en demokratifråga" (återremiss 2017-04-27 § 59)

16.Nämndledamöter informerar

17.Kontoret informerar

18.Anmälningsärenden

19.Delegationsbeslut

20.Övriga frågor