2017-02-06

Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren.

Ärenden:

1. Mötets öppnande

2. Tjänstgörande ledamöter

3. Protokollets justering

4. Fastställande av dagordning

5. Information från samhällsbyggnadskontoret

Myndighetsärenden

6. Detaljplan för Vinberga 2:6 – ansökan om planbesked

7. Detaljplan för ny väg mot Sandviken, del av Ekeby 4:1 m. fl.

8. Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och förråd med lokaliseringsprövning, Vinberga 6:5

9. Ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av två komplementbyggnader(gårdsbyggnader), Varneby 2:9

Allmänna ärenden

10. Verksamhetsplan 2017 för Enhörna kommundelsnämnd

11. Ärendebalanslista

12. Anmälningsärenden och meddelanden

13. Anmälan av delegeringsbeslut

14. Nämndledamöter informerar

15. Kontoret informerar

16. Övriga frågor