2018-04-16

Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken under rubriken Relaterade dokument, längst ned på sidan.

Ärenden:

1. Mötets öppnande

2. Tjänstgörande ledamöter

3. Protokollets justering

4. Fastställande av dagordning

5. Information om aktualitetsprövning av översiktsplanen

6. Yttrande över trafikförvaltningens trafikförändringsremiss inför tidtabellsskifte i december 2018 (T19)

7. Yttrande över remiss: Regional handlingsplan för grön infrastruktur i Stockholms län

8. Information om odlingsstrategin

9. Information från samhällsbyggnadskontoret

10. Information från utbildningskontoret

11. Yttrande över remiss från hållbarhetsutskottet ”Livsmedels- och måltidspolicy”

12. Revidering av skolskjutsreglementet

13. Revidering av utbildningsnämndens och kommundelsnämndernas reglementen

14. Läsårstider för läsåret 2020/21

15. Yttrande över förslag till utbyggnadsstrategi

16. Ekonomisk information

17. Ärendebalanslista

18. Anmälningsärenden och meddelanden

19. Anmälan av delegeringsbeslut

20. Nämndledamöter informerar

21. Kontoret informerar

22. Övriga frågor