2018-09-03

Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken under rubriken föredragningslista, längst ned på sidan.

Ärenden:

1. Mötets öppnande

2. Tjänstgörande ledamöter

3. Protokollets justering

4. Fastställande av dagordning

5. Detaljplan för Sandviken

6. Svar på medborgarförslag ”Låt Sandviken, Enhörna, bevaras och utvecklas med mycket varsam hand”

7. Information om SKA (systematiskt kvalitetsarbete) 2017/2018, samt plan för SKA 2018/2019

8. Resultatredovisning grundskolan

9. Uppföljning riktlinjer för en trygg skolmiljö med studiero

10. Skolplikt och skolfrånvaro, vårterminen 2018

11. Taxor och avgifter för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg 2019

12. Yttrande över förvaltningens underlag till Mål och budget 2019-2021

13. Ärendebalanslista

14. Anmälningsärenden och meddelanden

15. Anmälan av delegeringsbeslut

16. Nämndledamöter informerar

17. Kontoret informerar

18. Övriga frågor