2017-10-03

Här hittar du sammanträdeshandlingar för Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds möte den 3 oktober. Notera att vissa handlingar av sekretesskäl inte får publiceras på nätet, dessa handlingar kan begäras ut från nämndsekreteraren. Sammanträdet är öppet för allmänheten förutom då myndighetsärenden behandlas.

Ärenden

1.Mötets öppnande

2.Tjänstgörande ledamöter

3.Protokollets justering

4.Fastställande av dagordning

Besluts- och informationsärenden

5.Ny delegationsordning för bygglovenhetens verksamhetsområde

6.Taxor och avgifter för bygglovsverksamheten

7.Lokalförsörjningsbehov - skola förskola 2018-2022 - Ärendet utgår

8.Revidering av regler för omsorg på obekväm arbetstid

9.Revidering av placeringsregler för förskola och skolbarnomsorg

10.Revidering av Riktlinjer för en trygg skolmiljö med studiero

11.Information från social- och omsorgskontoret

12.Revidering av regler och riktlinjer för föreningsbidrag

13.Remissvar: Handlingsplan för en giftfri vardag 2017-2020

14.Yttrande över förslag till vattenplan för Södertälje kommun

15.Delårsbokslut per den 31 augusti 2017

16.Nämndledamöter informerar

17.Kontoret informerar

18.Anmälningsärenden

19.Delegationsbeslut

20.Övriga frågor