2017-11-07

Här hittar du sammanträdeshandlingar för Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds möte den 7 november. Notera att vissa handlingar av sekretesskäl inte får publiceras på nätet, dessa handlingar kan begäras ut från nämndsekreteraren. Sammanträdet är öppet för allmänheten förutom då myndighetsärenden behandlas.

1. Mötets öppnande

2. Tjänstgörande ledamöter

3. Protokollets justering

4. Fastställande av dagordning

5. Säkerhetsläget på skolor förskolor - information

6. Lokalförsörjningsbehov skola förskola 2018-2022

7. Plan för systematiskt kvalitetsarbete - utbildningskontoret

8. Revidering av riktlinjer för föreningsbidrag

9. Handlingsplan för bredbandsstrategi

10. Information om Vännerbotomten

11. Mer idrott i skolan för goda resultat på flera plan - motion från KD

12. Sammanträdesplan 2018

13. Ansökan Södertäljelyftet

14. Ekonomisk information

15. Taxor och avgifter för anläggningar och lokaler 2018

16. Nämndledamöter informerar

17. Kontoret informerar

18. Anmälningsärenden

19. Delegationsbeslut

20. Övriga frågor