2019-03-05

Här finns handlingar till Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds sammanträde den 5 mars 2019. Förutom handlingar till Myndighetsärenden som i stället finns att tillgå hos sekreteraren

1. Mötets öppnande

2. Tjänstgörande ledamöter

3.Protokollets justering

4. Fastställande av dagordning

5. Årsbokslut

6. Beslut om remiss- Handlingsplan för folkbibliotekens strukturutveckling 2019-2022

7. Information om projektering av idrottshall Mölnbo

8. Nämndledamöter informerar

9. Kontoret informerar

10. Ärendebalans

11. Anmälningsärenden

12. Delegationsbeslut

13. Övriga frågor