2017-01-26

Här hittar du sammanträdeshandlingar till utbildningsnämndens sammanträde. Av sekretesskäl publiceras inte vissa handlingar, kontakta nämndsekreteraren för att begära ut dessa.

1. Protokollets justering

2. Faställande av dagordning

3. Utbildningsdirektören informerar

4. Plan för systematiskt kvalitetsarbete, uppföljning av åtgärder och effekter inom prioriterade utvecklings- och förbättringsområden, muntlig information

5. Resultatredovisning grundskolan, betyg år 6-9, muntlig information

6. Kvartalsuppföljning enheter, bedömning av resultat, kvalitet, ekonomi, muntlig information

7. Lärares tid med elev, muntlig information

8. Resultat föräldraenkät HT 2016

9. Svar på revisoinsrapport, "Granskning av elevhälsan"

10. Svar på remiss från regeringskansliet "Promemorian En flexiblare ämneslärarutbildning", dnr hos Regeringskansliet U2016/04953/UH)

11. Svar på motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp "Mobbning i skolan"

12. Ärendebalans

13. Delegeringsbeslut

14. Meddelanden

15. Övriga frågor