2017-06-01

Här hittar du sammanträdeshandlingar inför omsorgsnämndens sammanträde 2017-06-01. Vissa ärenden innehåller inget beslutsunderlag och går därför inte att öppna. Ärenden som innehåller beslutsunderlag som omfattas av sekretess publiceras inte heller här. Dessa ärenden kan efter prövning lämnas ut till dig om du begär så av nämndsekreteraren

1.Upprop

2.Protokollets justering

3.Fastställande av dagordning

Informationsärenden

4.Presentation av Morabergs studiecentrum

5.Revisorernas plan

6.Kontoret informerar

7.Nämnden informerar

8.Riktlinjer avvikelsehantering HSL samt anmälan lex Maria

9. Heltidsprojektet

10. Hållbar arbetshälsa hållbart nära ledarskap

Beslutsärenden

11.Delårsbokslut

12. Ej verkställda beslut

13. Yttrande över förslag till program för området kring Östertälje station

14. Framtida utförare av hemtjänst

15.Revidering av delegationsordning

16. Ärendebalans

17.Anmälningsärenden

18. Delegeringsbeslut

19. Övriga frågor