2017-10-05

Här hittar du sammanträdeshandlingar inför omsorgsnämndens sammanträde 2017-10-05. Vissa ärenden innehåller inget beslutsunderlag och går därför inte att öppna. Ärenden som innehåller beslutsunderlag som omfattas av sekretess publiceras inte heller här. Dessa ärenden kan efter prövning lämnas ut till dig om du begär så av nämndsekreteraren

1.   Upprop

2.   Protokollets justering

3.   Fastställande av dagordning

Informationsärenden

4.   Kontoret informerar

5.  Nämnden informerar

6. Information om gode män olika uppdrag och ansvar

7. Riktlinjer för omprövning av beslut

Beslutsärenden

8.   Riktlinjer för avvikelser och lex Maria

9.   Remissyttrande – Kunskapsbaserad och jämlik vård

10. Boendeplan inom omsorgerna 2019-2021

11. Taxor och avgifter 2018-2020

12. Uppföljning av internkontroll

13. Delårsbokslut

14. Riktlinjer för avvikelse och missförhållande – lex Sarah – enligt socialtjänstlagen och SLL

15. Ärendebalans

16. Meddelanden/anmälningsärenden

17. Delegeringsbeslut

18. Övriga frågor