2017-12-07

Här hittar du sammanträdeshandlingar inför omsorgsnämndens sammanträde 2017-12-07. Vissa ärenden innehåller inget beslutsunderlag och går därför inte att öppna. Ärenden som innehåller beslutsunderlag som omfattas av sekretess publiceras inte heller här. Dessa ärenden kan efter prövning lämnas ut till dig om du begär så av nämndsekreteraren

1.     Upprop

2.     Protokollets justering

3.     Fastställande av dagordning

Informationsärenden

4.     Utbildning Netpublicator

5.     Information om rambudget 2018/verksamhetsplan

6.     Intervjustudie hur ungdomar vill bo i framtiden

7.     Ekonomisk uppföljning

8.     Ordföranden informerar

9.     Kontoret informerar

Beslutsärenden

10. Utbildningskrav för personalen inom omsorgsnämndens verksamheter

11. Revidering av omsorgsnämndens delegationsordning

13. Anmälningsärenden

14. Delegeringsbeslut

15. Övriga frågor