2019-02-28

1. Tjänstgörande ledamöter

2. Protokollets justering

3. Fastställande av dagordning

4. Individärenden

5. Nämnden informerar

6. Kontoret informerar

7. Årsbokslut för omsorgsnämnden 2018

8. Rapportering av ej verkställda beslut och avbrott

9. Kvalitetsrapport - delrapport avvikelser, synpunkter Lex Sarah

10. Uppföljning av personlig assistans

11.Uppföljning av miljö- och klimatprogram

12. Medborgarförslag - Inrätta en tjänst som syn- och hörselinstruktör

13. Verksamhetsplan och internbudget 2019

14. Ärendebalans

15. Anmälningsärenden

16. Delegeringsbeslut

17. Övriga frågor