2017-01-24

Här hittar du handlingar till miljönämndens sammanträde. Med anledning av sekretess publiceras inte alla handlingar.

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Exploatering av Igelstaområdet, muntlig information

4. Muntlig information om LONA (lokal naturvårdssatsning)-projekt

5. Tillsynsplan enligt miljöbalken - 2017

6. Verksamhetsplan 2017 för miljönämnden

7. Kontrollplan för livsmedelskontrollen 2017-2019

8. Åtgärdsplan - Revisionsrapport från Livsmedelsverket

9. Översyn av nämndreglemente

10. Internbudget 2017 för miljönämnden

11. Övriga frågor

12. Ordföranden informerar

13. Kontorschefen informerar

14. Ärendebalans

15. Delegeringsbeslut

16. Meddelanden