2017-10-19

Här hittar du handlingar till miljönämndens sammanträde. Med anledning av sekretess publiceras inte alla handlingar.

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Muntlig information om Agri-Urban, Matlust och MAP 2020

4. Remiss om ändring av tillstånd för miljöfarlig verksamhet, Scania
Miljökonsekvensbeskrivning

5. Taxa 2018 för miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken
Taxebilaga 2

6. Taxa 2018 för tillsyn enligt strålsskyddslagen

7. Taxa 2018 för tillsyn enligt lagen om internationella hot mot människors hälsa

8. Taxa 2018 för livsmedelskontroll och animaliska biprodukter

9. Taxa 2018 för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer

10. Remiss om förslag till vattenplan för Salems kommun

11. Tidplan för miljönämnden 2018

12. Övriga frågor

13. Ordföranden informerar

14. Kontorschefen informerar

15. Ärendebalans

16. Delegeringsbeslut

17. Meddelanden