2019-01-22

Här hittar du handlingar till miljönämndens sammanträde. Med anledning av sekretess publiceras inte alla handlingar.

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Presentation av ledamöter och ersättare

4. Presentation av miljönämndens verksamhet, muntlig information

5. Planerade skogsavverkningar 2019, muntlig information

6. Framtagande av checklista/strategi för detaljplaner och hållbart byggande, muntlig information

7. Verksamhetsplan 2019 för miljönämnden

8. Internbudget 2019 för miljönämnden

9. Inrättande av ett förstärkt presidium

10. Val av kontaktpolitiker för Kommunala handikapprådet (KHR) 2019-2022

11. Val av ombud till Svealands Kustvattenvårdsförbund

12. Val av ombud till Östra Sveriges Luftvårdsförbund

13. Remiss angående samråd för detaljplan för fastigheten Enen 10, i Södertälje, Södertälje kommun

14. Ordföranden informerar

15. Kontorschefen informerar

16. Ärendebalans

17. Delegeringsbeslut

18. Meddelanden