Så ansöker och anmäler du

För att ansöka fyller du i e-tjänsten, bifoga de dokument som behövs i ärendet och skicka in din ansökan. Ansökan eller anmälan hamnar sedan i tillståndsenhetens verksamhetssystem och behandlas därefter.

Du hittar e-tjänsterna för ansökan och anmälan här men även till höger på sidan. 

Läs mer om de olika delarna i ansökan och handläggning av ärendet:

Vilka beslutar om jag kan få tillstånd? expand_less expand_more

Vissa beslut fattar tillståndsenheten på delegation från socialnämndens utskott. Annars utreder tillståndsenheten och socialnämndens utskott fattar besluten. I alla utredningar tillfrågas flera myndigheter, se under rubriken Dessa myndigheter tillfrågas.

Under avsnittet för tillsynsplikt och skyldigheter kan du bland annat läsa om  matservering med mera. 

Om du inte får något serveringstillstånd eller får delar av dina önskemål nekade kan du överklaga beslutet inom tre veckor. Läs mer om hur du gör under rubriken Hur överklagar jag ett nej

Dessa myndigheter tillfrågas expand_less expand_more

Innan tillståndenheten kan besluta om ett serveringstillstånd gör vi förfrågningar till andra myndigheter som då är remissinstanser för din ansökan. Remissinstansernas svar väger tungt i den slutliga bedömningen av ärendet.

För att kunna bedöma ditt ärende begär vi alltid in remisser från:

 • Skatteverket
 • Kronofogden
 • polisen
 • kommunens miljökontor
 • Räddningstjänsten.

Eventuellt kan även andra myndigheter komma att yttra sig i ärendet. 

Hur överklagar jag ett nej? expand_less expand_more

Om vi säger nej och du inte får något serveringstillstånd eller inte får alla dina önskemål i ansökan uppfyllda har du rätt att överklaga inom tre veckor, till förvaltningsrätten. Du har även rätt att överklaga de beslut om åtgärder som socialnämndens utskott tar till följd av utredningar om att du inte följer lagar och regler. Läs mer om det under rubrikerna Åtgärder när du bryter mot reglerna samt Dina skyldigheter när du har serveringstillstånd. 

Gör så här för att överklaga:

 1. Skriv upp namn, adress och personnummer för dig som sökt tillståndet. Skriv också upp serveringsställets namn, adress och organisationsnummer.
 2. Tala om vilket beslut det är du vill överklaga, beslutets diarienummer och när beslutet fattades.
 3. Berätta varför du tycker att beslutet är felaktigt, och varför du tycker att du borde ha fått serveringstillstånd på de villkor du ansökt om.
 4. Skriv under blanketten. Glöm inte namnförtydligande, ort och datum.
 5. Skicka din överklagan till tillståndsenheten. E-postadressen hittar du på Kontakt på denna sida. 
 6. Tillståndsenheten tittar på uppgifterna i din överklagan och ser om vi har fått någon ny information som gör att vi kan ändra vårt beslut. Om vi ändrar beslutet meddelar vi dig som överklagar. Om vi inte ändrar beslutet skickar vi din överklagan med de dokument som behövs till Förvaltningsrätten i Stockholm.
 7. Om vi skickar din överklagan vidare till förvaltningsrätten får du ett brev där de informerar dig om att de har fått in din överklagan, vilket nummer ditt ärende har hos dem och oftast även ungefär hur lång tid det dröjer innan du kan få besked om vad de beslutat.
Hur lång tid tar det att få tillstånd? expand_less expand_more

Eftersom tillståndsenheten tar in synpunkter i form av remissvar från andra myndigheter tar beslutsprocessen tid. Vissa beslut kan fattas av enheten på delegation från nämnden, andra beslut ska fattas av nämndens utskott.

Om du har skickat in alla handlingar och remissinstanserna svarar inom utsatt tid tar det ungefär så här lång tid för oss att handlägga olika typer av ansökningar:

 • Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, 7 veckor
 • Ändring av serveringstillstånd på normaltid kl. 11–01, 4 veckor
 • Ändring av serveringstillstånd utanför normaltiden kl. 11–01, 5–6 veckor
 • Tillfälliga serveringstillstånd för allmänheten för max 2 dagar, 4 veckor
 • Tillfälliga serveringstillstånd för allmänheten för mer än 2 dagar,
  4 veckor
 • Stadigvarande serveringstillstånd för slutna sällskap, 4 veckor
 • Tillfälliga serveringstillstånd för slutna sällskap, 2 veckor
 • Serveringstillstånd för uteserveringar, 6 veckor
Vad innebär anmälningsplikt? expand_less expand_more

När du har fått serveringstillstånd måste du anmäla hos tillståndsenheten när du avser att:

 • påbörja verksamheten
 • göra avbrott i verksamheten
 • ändra verksamhetens omfattning eller inriktning
 • byta ägare för hela eller delar av verksamheten
 • byta ut hela eller delar av bolagsstyrelsen
 • bygga om verksamhetens lokaler eller göra andra ändringar som påverkar tillsynen
 • lägga ned verksamheten.

Anmälan ska göras i förväg. Om det förhållande som du måste anmäla inte har gått att förutse måste du istället anmäla utan dröjsmål, alltså så fort du får reda på det.

Om du bryter mot din anmälningsplikt och inte meddelar tillståndenheten kan du efter en utredning förlora ditt serveringstillstånd. Du är alltid välkommen att ställa frågor till oss på tillståndsenheten. E-postadress under Kontakt för denna sida.