Tillsynsplikt och skyldigheter

Du som har serveringstillstånd har ansvar för att serveringen går rätt till. Följer inte serveringsstället reglerna riskerar du att förlora ditt tillstånd att servera alkohol.

Du har också anmälningsplikt, vilket du kan läsa mer om under rubriken Vad innebär anmälningsplikt

Läs mer om ditt ansvar och dina olika skyldigheter:

Vad innebär tillsynsplikt för serveringstillstånd? expand_less expand_more

Serveringstillstånden är en följd av alkohollagen, och lagen är en del av Sveriges alkoholpolitik. Reglerna har till syfte att motverka den alkoholkonsumtion som kan vara skadlig, som till exempel berusningsdrickande eller allt för tidig alkoholdebut. Reglerna ska även motverka andra olägenheter, som exempelvis buller och störande av ordningen.

Det är flera myndigheter som har tillsynsansvar enligt alkohollagen:

Dessutom kan din verksamhet förstås stå under annan tillsyn, som till exempel att kommunens livsmedelsenhet bedriver livsmedelskontroll för alla verksamheter som säljer eller serverar livsmedel.

Tillståndsenheten gör yttre tillsyn, som innebär att vi besöker verksamheten. Då kan vi till exempel kontrollera:

 • om det finns någon ansvarig person på plats
 • att ordning och nykterhet råder på serveringsstället
 • att underåriga inte serveras alkoholdrycker
 • tillståndshavarens lämplighet, handlingar och uppförande
 • marknadsföring och prissättning
 • att inköpta volymer alkohol överensstämmer med fakturaunderlagen.

Tillståndsenheten utövar även inre tillsyn, vilket betyder att vi tittar på verksamhetens papper, redovisningar och liknande. Det innebär att vi bland annat kan

 • löpande kontrollera tillståndshavarens bokföring
 • titta på att skatter och avgifter betalas i tid
 • göra kontroller mot polisens belastningsregister. 
Ansvar och kunskap krävs av alla expand_less expand_more

Alkohollagens regler om servering gäller för alla som deltar i försäljningen och alltså inte bara för tillståndshavaren. Därför måste alla som arbetar med servering ha tillräckliga kunskaper om reglerna i alkohollagen och vad de praktiskt innebär.

Personalen måste också ha klart för sig vilka särskilda villkor angående serveringstider, lokaler och annat som gäller på serveringsstället där de arbetar. Det är därför lämpligt att ha en skriftlig policy eller motsvarande som ett stöd för personalen. Där bör tillståndshavaren beskriva hur verksamheten på restaurangen ska bedrivas.

Alla som serverar alkoholdrycker har ett personligt ansvar för hur de sköter serveringen, och för eventuella problem som kan uppstå. Om till exempel en servitör serverar en person som inte uppnått rätt ålder så kan servitören personligen ställas till svars för detta. Hen riskerar böter.

Tillståndshavaren har det övergripande ansvaret för hur verksamheten på restaurangen sköts och för vad personalen gör. Om reglerna inte följs kan kommunen vidta åtgärder mot tillståndet. Läs mer om det under rubriken Åtgärder när du bryter mot reglerna.

Begränsad rätt att marknadsföra alkohol expand_less expand_more

Marknadsföring om alkohol måste vara måttfull och begränsad. Med ett gammalt ord heter det animeringsförbud, som alltså betyder att du inte har rätt att uppmuntra någon att köpa alkohol. Det innebär bland annat att du INTE får:

 • använda påträngande och uppsökande reklam, som till exempel erbjuda tre starköl till priset för två.
 • uppmana till bruk av alkohol.
 • rikta reklam till barn eller ungdomar under 25 år.
 • skildra barn eller ungdomar under 25 år i reklamen.
 • skildra barn eller ungdomar under 25 år.
 • sänka priset bara på alkoholhaltiga drycker.
 • sätta priset på alkohol lägre än inköpspriset, eller ha ett påslag som är mindre än 25 procent.

Däremot får du

 • fråga om någon vill beställa något innan baren stänger.
 • sänka priset under vissa tider av dagen, så kallad Happy Hour. Men prissänkningen ska även omfatta mat och alkoholfria alternativ. Prissänkningen på mat och samtliga lättdrycker måste procentuellt motsvara minst prissänkningen på den alkoholdryck som har högst alkoholhalt. 
Erbjud alltid alternativa drycker vid alkoholservering expand_less expand_more

Den gäst som vill ha en alkoholfri dryck ska självklart få det och behandlas lika väl som andra gäster. Vid försäljning av alkoholdrycker ska det alltid finnas flera alkoholfria alternativ för den som inte vill ha alkohol. 

Giltighet och omfattning för ditt tillstånd expand_less expand_more

Ett serveringstillstånd gäller bara för den som har fått tillståndet och för den lokal som står i beslutet. Om verksamheten upphör eller flyttar gäller inte tillståndet längre. Om ägarförhållandena i bolaget förändras måste du anmäla det till tillståndsenheten.

Läs mer under rubriken Vad innebär anmälningsplikt

Gåvoförbud expand_less expand_more

Det finns ett absolut förbud mot att ge bort alkoholdrycker. Om du vill kompensera en gäst för någon olägenhet är det inte tillåtet att bjuda på en avec till kaffet. Däremot kan du naturligtvis bjuda på exempelvis kaffe och dessert. 

Kontrollerad servering av alkohol expand_less expand_more

Restaurangen ska servera mat och dryck som gästerna äter och dricker på restaurangen. Alkoholdrycker får inte tas med därifrån, vare sig av gästerna eller av personalen.

Du som tillståndshavare och din personal ska aktivt förhindra att någon tar med sig alkoholdrycker genom att ni serverar dryckerna i glas eller öppnad flaska. Ingen får heller tillåtas dricka andra drycker än de som serverats i restaurangen. Du och din personal ska aktivt förhindra att någon dricker medhavda drycker. Det gäller även när restaurangen är stängd.

Bara de drycker som ska användas för servering får förvaras på restaurangen. Undantag från den regeln är drycker som uppenbart inte är avsedda att drickas på stället, exempelvis drycker som lämnats in i garderoben och drycker som används för matlagning.

För att en gäst ska få ta med sig alkohol in på restaurangen ska alkoholen vara inslagen i presentpapper eller finnas i en stängd påse eller väska, och alkoholen måste lämnas in för förvaring. Restaurangen ska märka gästens alkohol med namn, datum och klockslag samt förvara den helt avskild från restaurangens alkohol, så att det inte kan bli några förväxlingar.

Krav på matservering expand_less expand_more

Har du tillstånd för att servera allmänheten måste du erbjuda lagad eller tillredd mat och ha flera rätter att välja mellan. Det gäller under hela den tid som ni serverar alkoholdrycker. Efter klockan 23.00 får ni begränsa matutbudet till ett fåtal enklare rätter.

För att du ska få tillstånd att servera slutna sällskap måste du servera lagad eller tillredd mat. 

Ordning och nykterhet är ett krav expand_less expand_more

Det finns mycket tydliga krav på ordning, nykterhet och återhållsamhet i alkohollagen. Kravet på återhållsamhet innebär att ni ska avbryta serveringen innan det blir några problem.

Gäster som är märkbart påverkade får inte vistas inne på restaurangen. Ni får inte servera mer alkoholdrycker till en gäst som blivit märkbart påverkad eller som stör ordningen. Dessutom ska ni avvisa gästen från restaurangen.

Det är inte alltid lätt att avgöra om en person är märkbart påverkad. Tecken på att en person är märkbart påverkad kan vara att en person blir störande för andra gäster, har svårt att fästa blicken, är överdrivet självsäker, är fumlig, har svårt att greppa saker, har svårt att uppfatta ett budskap, har hängande ögonlock eller kan slumra till.

Ni måste motverka all oordning på restaurangen, även den som inte beror på berusning. Exempel på det kan vara gäster som uppträder störande utan att vara påverkade, eller att brottslig verksamhet förekommer.

Om det uppstår brister i ordningen på restaurangen måste ni rätta till det genom att tala gäster tillrätta, avvisa gäster, eller om inget annat återstår utrymma restaurangen.

Kraven på ordning gäller också i restaurangens omedelbara närhet, som exempelvis utanför entrén. 

Serveringsansvarig eller tillståndshavaren alltid på plats expand_less expand_more

Restaurangen får inte lämnas utan tillsyn. Tillståndshavaren eller en serveringsansvarig ska hela tiden finnas tillgänglig på restaurangen när någon dricker alkohol.

Den serveringsansvarige ska vara utsedd av tillståndshavaren och anmäld till kommunen. Dessutom ska naturligtvis personalen vid varje tillfälle känna till vem som är ansvarig så att de kan få hjälp och stöd. 

Skyldighet att samarbeta vid tillsyn expand_less expand_more

Tillsyn av alla serveringsställen utförs främst av tillståndsenhetens alkoholhandläggare och polisen. Du måste alltid släppa in inspektörerna och poliserna så att de kan genomföra tillsynen, och de måste alltid kunna legitimera sig.

Syftet med tillsynen är att kontrollera att du följer alkohollagen. Polisen kan också om de tycker att det finns anledning göra en kontroll mot myndighetens belastningsregister.

Läs mer om vad tillsyn innebär under rubriken Tillsynsplikt för serveringstillstånd

Utrymma lokalen expand_less expand_more

Restaurangen ska vara utrymd senast 30 minuter efter serveringstidens slut. Då ska det alltså inte finnas några gäster kvar, men det får heller inte finnas personal som dricker alkohol i lokalen efter den tiden.

Serveringstiden står på ditt tillståndsbevis. Normaltiden för serveringstillstånd är kl. 11.00–01.00.

Åldersgräns 18 år expand_less expand_more

Det är inte tillåtet att servera alkoholdrycker på restaurang till någon som är under 18 år. Gästen måste kunna styrka sin ålder och om den som serverar är tveksam ska hen begära legitimation.

Åldersgränsen hindrar naturligtvis inte att ni tar emot yngre gäster men det finns en skyldighet att se till att de inte serveras eller dricker alkoholdrycker. Ansvaret för det ligger alltid hos den som serverar som inte får servera någon om man kan anta att dryckerna kan komma att överlämnas till en person under 18 år.

Det kan finnas anledning att vara speciellt uppmärksam då en person beställer till flera i baren, eller då ett sällskap där underåriga personer ingår beställer gemensamt. 

Årlig restaurangrapport för dig med stadigvarande tillstånd expand_less expand_more

Alla som har ett stadigvarande serveringstillstånd är skyldiga att lämna restaurangrapport varje år. Uppgifterna du lämnar använder tillståndsenheten, länsstyrelsen och Folkhälsomyndigheten för tillsyn, uppföljning och statistik. Den årliga tillsynsavgiften är baserad på uppgifterna i rapporten.

När det är dags att skriva restaurangrapport får du ett brev om det från Folkhälsomyndigheten. Om du inte lämnar in rapporten i tid tillkommer en påminnelseavgift. Dessutom inleder tillståndsenheten en utredning om en eventuell åtgärd mot serveringstillståndet, se under rubriken Åtgärder när du bryter mot reglerna. 

Åtgärder när du bryter mot reglerna expand_less expand_more

Om du inte följer lagen och reglerna i tillståndet kan socialnämndens utskott starta en utredning och besluta om

 • en erinran
 • Det innebär att du måste visa att du ändrat dina rutiner för att förhindra att regelbrottet uppstår igen.
 • en varning
 • Det betyder att du riskerar att förlora ditt serveringstillstånd om du inte ser till att alla på serveringsstället som tillståndet gäller för följer alla lagar och regler.
 • en återkallelse av ditt serveringstillstånd.
 • Då dras ditt serveringstillstånd in och du har inte längre tillstånd att servera och förvara alkohol.

Du har rätt att överklaga besluten, se rubriken Hur överklagar jag ett nej