Dubbdäcksförbud kring Mälarbron från 1 oktober 2025

Kartbild över Mälarbroområdet med liten bild på dubbdäck

Partiklar i luften är ett hälsoproblem och dubbdäck är den enskilt största orsaken till att partiklarna PM10 finns i trafikmiljöer. Dubbdäcksförbudet införs som ytterligare en åtgärd för att komma till bukt med partiklarna.

Dubbdäcksförbudet - vad innebär det?

Kommunfullmäktige i Södertälje kommun har beslutat att införa dubbdäcksförbud från den 1 oktober 2025 i området i anslutning till Mälarbron. Att beslutet tagits redan nu är för att ge de bilägare som idag använder dubbdäck en möjlighet att ersätta dessa med vinterdäck av friktionstyp när det blir aktuellt att skaffa nya däck. 

Innan förbudet träder ikraft kommer den exakta geografiska avgränsningen för dubbdäckförbudet att beslutas med hjälp av konsekvensanalyser. 

Dubbdäcksförbudet kommer inte att gälla räddningstjänst, polis, ambulans och andra samhällsviktiga transporter. Förbudet kommer inte heller att gälla cykel eller moped klass 2.

Bild: Vägsträcka med PM10-problematik i rött; mätstationer i blått

Vad gör kommunen för att åtgärda PM10?

Södertälje kommun har ett återkommande problem med höga halter av PM10-partiklar. Problemet är som störst under perioden januari-april men höga halter kan dyka upp vid andra tillfällen också.

För att minska partikelhalterna i luften arbetar Södertälje kommun redan nu med följande åtgärder:

  • Dammbindning med CMA (Calcium Magnesium Acetate)
  • Tidig vårstädning

Utöver dessa åtgärder som finns i det nya åtgärdsprogrammet som Länsstyrelsen tar fram tillsammans med Södertälje kommun, Stockholms stad och Trafikverket, kommer alltså nu även dubbdäcksförbud att finnas med som åtgärd. Dessutom fortsätter vi arbetet för att få till ytterligare en passage av Södertälje kanal för att på så vis kunna omfördela trafik på fler länkar.

Det finns även möjlighet för kommunen att testa andra metoder, men de ovanstående fastslagna åtgärderna har Södertälje kommun förbundit sig att genomföra.

PM10 – varför är det farligt?

I varje kubikcentimeter av stadsluft finns tusentals små partiklar. Partiklarna PM10 bildas framför allt via slitage, till stor del från nedbrytning av vägbanan (asfalten) på grund av dubbdäck. Partiklarna kan genom inandning transporteras in i kroppen och påverka såväl andningsorganen som andra organ.

  • Korttidsexponering för relativt höga halter av partiklar kan orsaka andningsbesvär och andra luftvägssymtom, men även hjärt- och lungsjukdomar.
  • Långtidsexponering för låga halter av partiklar orsakar bland annat hjärt- och kärlsjukdomar och lungcancer.
  • Partiklar har särskilt stora negativa effekter på barns hälsa. De orsakar till exempel astma och försämrad lungutveckling hos barn.

Vädret påverkar halterna. En blöt och regnig vinter är positivt och får partiklarna att stanna vid backen. Soliga och kalla dagar är värst, då virvlar partiklarna upp i luften.

Hur mår luften i Södertälje?

Luftkvaliteten i Södertälje har kontrollerats sedan 1990-talet. Östra Sveriges Luftvårdsförbund, där Södertälje är medlem, utför mätningar och beräkningar av luftföroreningshalter för kommunens räkning.

Den visar att luftkvaliteten generellt blir allt bättre i Södertälje och hela Stockholms län. Av miljökvalitetsnormens tio ämnen har vi enbart problem med ett och det är stora partiklar PM10. De stora halterna är uppmätta kring Mälarbron – där det nu har beslutats om att införa dubbdäcksförbud.

MER OM:

Dammbindning med CMA

Under vinterhalvåret behöver vi halkbekämpa och då använder vi CMA (Calcium Magnesium Acetate) som binder partiklarna till en massa som blir kvar på de aktuella vägsträckorna. Detta så att inte friktionen från däcken ska kunna riva upp partiklarna lika lätt och därmed riskera att de virvlar upp i luften. CMA använder vi när temperaturen är kring 0 och uppåt. När mätaren visar minusgrader övergår vi till att salta väglaget i stället då CMA inte fungerar som halkbekämpande åtgärd.

Exakta datum när vi använder CMA kan inte ges, utan det beror helt på väderleken. Prognoserna följs flera gånger om dygnet av för att kunna sätta in rätt resurser i rätt tid. Om vi får en höst och vinter med mycket nederbörd så minskar vi vår användning av CMA då fukten binder dammet.

Tidig vårstädning

Tidig vårstädning innebär att vi tar upp de partiklar som blivit kvar i backen på de gator där Södertälje har problem med höga halter av PM10 betyder.  Detta kan ske vid upprepade tillfällen per säsong när behovet uppstår. Den tidiga vårstädningen ska inte förväxlas med sandupptagningen som genomförs efter vintersäsongen på alla kommunens gator.