Nyheter

Uppföljning av social och ekologisk hållbarhet

2023-08-29

Kommunens hållbarhetsarbete utgår från Agenda 2030 och för att utveckla Södertälje på ett hållbart sätt har kommunfullmäktige, i Mål och Budget, tagit fram nio övergripande mål. Uppföljningarna, eller boksluten, syftar till att ge en lägesbild över kommunens arbete med att uppfylla dessa mål och de globala målen i Agenda 2030, med fokus på social respektive ekologisk hållbarhet.

Hanna Klingborg, ordförande i kommunens hållbarhetsutskott ser positivt på resultatet av den uppföljning som gjorts för att ge en lägesbild över kommunens arbete med att uppfylla kommunfullmäktiges mål från Mål och budget och de globala målen i Agenda 2030.

-­ När jag läser boksluten kan jag konstatera att mycket görs för att komma närmare de uppsatta målen, även om vi behöver göra mer. Det är bra att fler elever känner sig trygga i skolan, att det har öppnat en ny familjecentral som förstärker stödet till föräldrar och att insatser har genomförts som stärker den biologiska mångfalden och kunskapen om de globala hållbarhetsmålen.

Det är viktigt att Södertälje kommun ständigt arbetar med social och ekologisk hållbar utveckling, som en del av alla verksamheter.", säger Hanna Klingborg, (MP), ordförande i kommunens hållbarhetsutskott.

”Nu är det också lätt för den som själv vill ta del av vad kommunen gör, det syns i vårt webbaserade verktyg Miljöbarmometern”, tipsar Hanna också om.

Om uppföljningen av social hållbarhet

Uppföljningningen för år 2022 visar att det pågår ett aktivt arbete med att uppnå samtliga av målen i folkhälsostrategin. Det pågår också ett aktivt arbete med att genomföra aktiviteterna i handlingsplanerna.

Några positiva resultat är:
- att andelen barn i kommunen med låg ekonomisk standard har minskat.
- att ytterligare en familjecentral har öppnats.
- att tryggheten i skolan har ökat för de flesta elever.
- att långtidsarbetslösheten har minskat.

Exempel på områden där utvecklingen i stället behöver vända är valdeltagandet i kommunen och andel invånare med tillit till andra, andelen som av rädsla ofta eller ibland avstår från att gå ut ensamma, andelen vuxna och barn med övervikt eller fetma och andelen unga, särskilt flickor, med psykisk ohälsa. Inom dessa områden går utvecklingen åt fel håll.

Om uppföljningen av ekologisk hållbarhet

Miljö- och klimatbokslutet följer för första gången upp målen i den kommunkoncernövergripande miljö- och klimatstrategin som antogs i oktober 2022. Bokslutet ger ett nuläge och en sammanfattande bild av det som Södertälje kommuns nämnder och bolag har genomfört under året.

Några positiva exempel som genomförts är:
- Målet om 100 % bostadsnära avfallsinsamling i kommunens bostadsbolag är uppnått.
- Under året har EU:s luftkvalitetsnormer för luft klarats i de mätpunkter där luftkvaliteten mäts.
- Nya naturreservat är inrättade och flera ängs- och pollineringsytor är skapade.
Utbildningar och evenemang om de globala hållbarhetsmålen genomförts för elever, lärare, medarbetare och allmänhet.

 

Här kan du läsa 2022 års bokslut om social hållbarhet. 

Här kan du läsa 2022 års bokslut om ekologisk hållbarhet.