2019-01-29

Här hittar du sammanträdeshandlingar inför äldreomsorgsnämndens sammanträde 2018-01-29. Vissa ärenden innehåller inget beslutsunderlag och går därför inte att öppna. Ärenden som innehåller beslutsunderlag som omfattas av sekretess publiceras inte heller här. Dessa ärenden kan efter prövning lämnas ut till dig om du begär så av nämndsekreteraren.

1.     Upprop

2.     Protokollets justering

3.     Fastställande av dagordning

Informationsärenden

4.     Allmänhetens frågestund

5.     Nämnden informerar

6.     Kontoret informerar

7.     Platssituationen

8.     Uppföljning av åtgärder inom hemtjänsten

9.     Information om sekretess

10. Uppföljning av morgondagens hemtjänst slutrapport

11. Upphandling Korttidsplatser och Säbo över och under 65 år

Beslutsärenden

12. Svar på medborgarförslag - Återinför Äldreombudsmannen

13. Beslut om förstärkt presidium

14. Uppföljningsplan för äldreomsorgsnämnden

15. Verksamhetsplan samt budget för äldreomsorgsnämnden 2019

16. Inbjudan till detaljplan för Repet m.fl. del av västra Blombacka i Södertälje

17. Anmälningsärenden

18. Delegationsbeslut

19. Övriga frågor